جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 75442 8/1/1360
وزارت امور اقتصادی و دارائی
قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمرکی از پنج سال به ده سال و تغییرات آن که در جلسه مورخ 28/11/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 25/ق م مورخ 21/12/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – تبصره زیر بعنوان تبصره 5 به لایحه قانونی افزایش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمرکی از پنج سال به ده سال و تغییرات آن مصوب 6/11/58 افزوده میشود .
تبصره 5- حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی اتومبیلهائیکه پلاک دربار سابق را دارند و درمالکیت بنیاد مستضعفان قرارگرفته اند بر اساس نرخ بارز روز ترخیص اتومبیلها پرداخت میشود اتومبیلهائیکه قبل از تصویب این قانون به فروش رسیده و یا دراختیار مؤسسات و اشخاص قرارگرفته نیز مشمول این قانون میگردند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه 28 بهمن ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10521
تاریخ تصویب :
1359/11/28
تاریخ ابلاغ :
1360/01/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :