جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 75438
8/1/1360
وزارت امور اقتصادی و دارائی
قانون راجع به اضافه شدن مدت ششماه به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان و اظهار نامه مالیاتی شرکتهای تحت نظر بنیاد مستضعفان که در جلسه مورخ 19/11/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 26/ق م مورخ 21/12/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – در مورد عملکرد سال مالی 58 شرکتهائیکه درصدی از سهام آنها متعلق به بنیاد مستضعفان بوده یا طبق احکام صادره از طرف دادسرای کل انقلاب ایران سهام آنها توقیف و دراختیار بنیاد میباشد ویا از طریق مراجع قانونی حق سرپرستی آنها به بنیاد تفویض گردیده است که درکلیه شرکتهای فوق واحد بازرسی و حسابرسی بنیاد به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردیده مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان برای تصویب درمجمع عمومی آنها و نهایتاً به موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی موضوع ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و تبصره ها واصلاحیه های بعدی آن حسب مورد اضافه میشود . درمواردیکه اظهار نامه درموعد قانونی تسلیم وزارت امور اقتصادی و دارائی گردید تمدید مدت فوق جهت تسلیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین میشود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه 19 بهمن ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10521
تاریخ تصویب :
1359/11/19
تاریخ ابلاغ :
1360/01/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :