جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 75436 26/12/1359
وزارت بهداری
قانون تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری که در جلسه مورخ 10/12/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 24/ق م مورخ 21/12/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – نظر به تشکیل سازمان بهزیستی کشور و انتزاع وظایف مربوط به بهزیستی از وزارت بهداری و بهزیستی از تاریخ مصوب این قانون نام وزارت مزبور به وزارت بهداری تغییر میکند و کلیه وظائف بهداری و بهزیستی درامور بهزیستی به وزیر مشاور ورئیس سازمان بهزیستی کشور منتقل میگردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10521
تاریخ تصویب :
1359/12/10
تاریخ ابلاغ :
1360/01/26
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :