جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 338 23/1/1360
دیوان محاسبات
قانون راجع به تجدید نظر در قانون محاسبات و تشکیلات اداری دیوان مزبور که در جلسه مورخ 26/12/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 31/ق م مورخ 10/1/60ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده :
1- رئیس و دادستان دیوان محسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و تصویب مجلس شورای اسلامی منصوب خواهند شد ..
2- هیئت مستشاری دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات فارق از مصوب 52 از میان افراد امین و متخصص در دیوان محاسبات و یا افراد دیکر منصوب خواهند شد .
3- پیش نویس دقانون دیوان محاسبات و آئین نامه اجرائی آن با دیوان مزبور سه ماه تهیه و به کمیسیون دیوان محاسبات تقدیم و کمیسیون مزبور آنرا به صورت طرح قانونی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهند نمود .
4- دیوان محاسبات جهت انجام وظائف قانونی خود میتواند درتمام امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و درتمامی موارد مستقیماً مکاتبه و ارتباط برقرارکند و تمام مقامات ایران و قوه سه گانه و سازمانها و کلیه اشخاص و سازمانهائیکه بنحوی از انحا از بودجه کشور استفاده مینماید باید به پاسخگوئی مستقیم باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه 26 اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10529
تاریخ تصویب :
1359/12/26
تاریخ ابلاغ :
1360/02/05
دستگاه اجرایی :
دیوان محاسبات كشور
موضوع :