×

قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی

قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی

قانون-راجع-به-نحوه-اداره-بنیاد-مسکن-و-معاملات-واحدهای-مسکونی

وکیل


شماره 340 17/1/1360
وزارت مسکن و شهرسازی
قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی که در جلسه مورخ 17/12/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 30/ق م مورخ 11/1/60ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون هیئت امنای بنیاد مسکن منحل و به جلب مشارکت مردم کلیه اقدامات و عملیات بنیاد مسکن زیر نظر وزارت مسکن اداره میشود و درواردیکه بنیاد از بودجه های عمومی دولت استفاده میکند با تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی میباشد .
تبصره 1- آئین نامه های اجرائی بنیاد تا سه ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با تصویب وزیرمسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود .
ماده 2- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات دفتر معاملات مسکن متوقف و بمنظور ایحاد تعادل بین عرضه وتقاضا و جلوگیری از بورس بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بی رویه شرها از تاریخ تصویب این قانون درشهرهائیکه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی ( اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حق استرداد وغیره ) توسط افراد ذینفع برطبق ضوابط قانونی خواهد بود که بتصویب شورای اسلامی خواهد رسید .
تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازی باید ضوابط را تا یکماه بعد از تصویب این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید .
تبصره 2- نقل و انتقال مربوط به منافع واحدهای مسکونی از شمول مقررات این قانون مستثنی است .
قانون فوق مشتمل بردو ماده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه 17 اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10529

تاریخ تصویب : 1359/12/17

تاریخ ابلاغ : 1360/02/10

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.