جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 13570/32
تاریخ دادنامه : 6/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/69895/د ارجاعی به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای م 0ع به اتهام اعتیاد مجدد به مواد مخدر هروئین به استناد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 م0ت.م 0ن به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی و74 ضربه شلاق محکوم می گردد. حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (سابقه منعکس در پرونده که در فرم ثبت کیفری منعکس شده است مورد تایید کسی قرار نگرفته است و تفهیم اتهام بطور مطلق صورت پذیرفته است نه نوع اعتیاد مشخص است و نه باراول یا مجدد بودن آن و آخرین دفاع متهم اخذ نشده است و مجازات اعتیاد مجدد به هروئین حسب ظاهر ماده 16 فقط تا74 ضربه شلاق است و خلاف ظاهر عمل کردن در واقع تفسیر موسع نمودن است ) مورد اعتراض (واقع ) و پرونده به دادگاه ارسال می گردد. قاضی محترم صادرکننده حکم در ذیل اعتراضیه اجرای احکام حکم را تصحیح می نمایدوبا توجه به پاسخ مبهم دادگاه مورد قبول واقع نشده و قاضی محترم اجرای احکام با علت مفسده دار بودن اجرای حکم قرار توقف اجرای حکم را صادر(می کند) و پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهار نظر می گردد.
نظریه دادیار: با تایید استدلال و ایرادات مطروحه از سوی قاضی محترم اجرای احکام حکم صادره مستلزم نقض جهت تجدید رسیدگی به نظر برسد.
بالاخره حکم صادره در مورخه 6/8/77 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

148
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13570
تاریخ تصویب :
1377/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :