جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 850 31/1/1360
وزارت بازرگانی
قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی که در جلسه مورخ 26/12/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 32/ق م مورخ 19/1/60ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – در اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران دولت باید دوماه از تاریخ تصویب این مطالعات و بررسیهای لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی بعمل آورده ولایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز سه شنبه 26 اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10548
تاریخ تصویب :
1359/12/26
تاریخ ابلاغ :
1360/02/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :