جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 1430 31/1/1360
وزارت کار و امور اجتماعی
قانون الحاق یک تبصره به بند دو لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن درمنافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341که در و لغو قوانین سابق مشتمل برماده واحده و یک تبصره راجع به لغو بند سه لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق برای سال 59 که در جلسه مورخ 26/12/59 با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وطی نامه شماره 36/ق م مورخ 23/1/60ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی
قانون الحاق یک تبصره به بند دو لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن درمنافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341که در و لغو قوانین سابق مشتمل برماده واحده و یک تبصره راجع به لغو بند سه لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق برای سال 59
ماده واحده – تبصره زیر بعنوان تبصره 3 به بند 2 لایحه قانونی تأمین منافع کارگران ( مصوب 23/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ) اضافه میشود :
تبصره 3- کارگاههای مشمول این قانون باید به ازای هریک درصد افزایش تولید سرانه درسال 59 نسبت به متوسط تولید سرانه سالهای 56و 57و 58 معادل یکروز دستمزد ثابت پرداختی و حداکثر تا 20 روز بعنوان پاداش افزایش تولید به کارکنان کارگاه پرداخت نمایند نحوه پرداخت بدین شرح است :
در مورد کارگرانی که قبل از 59 در کارگاه کار میکرده اند پرداخت بطور مساوی انجام میگیرد پرداخت به کارگرانیکه درسال جاری به کار گمارده شده اند نسبت روزهای کارکرد میباشد .
تبصره – بند 3 قانون مذکور برای سال جاری 59 کان لم یکن اعلام میگردد
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز سه شنبه 26 اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10548
تاریخ تصویب :
1359/12/26
تاریخ ابلاغ :
1360/02/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :