×

قانون انتخابات آئین نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون انتخابات آئین نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون-انتخابات-آئین-نامه-داخلی-مجلس-خبرگان-مربوط-به-اصول-5-و-107-و-108-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران
بسم الله الرحمن الرحیم

با الهام از روایت یعقوب ابن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسائی در تعیین جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین درهر زمان برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی و ضمانت تداوم حکومت شرعیه براساس ولایت فقیه ، دراجرای اصل 107و 108 قانون اساسی ، قانون انتخابات ، تعداد ، شرائط و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان بشرح ذیل تنظیم گردید .
فصل اول – تعداد خبرگان
ماده یکم – تعداد خبرگان برای هر استان یکنفر میباشد مگر در استانهائیکه بیش از یکمیلیون نفر جمعیت دارد که به نسبت هر پانصدهزار نفر ، یک نماینده افزوده خواهد شد ، بدین ترتیب تعداد خبرگان سراسر کشور برحسب آمار تقریبی به شصت و یک نفر بالغ میشود .
فصل دوم – شرائط انتخاب شوندگان
ماده دوم – خبرگان منتخب مردو باید دارای شرائط زیر باشند :
الف – اشتهار به دیانت و وثوق وشایستگی اخلاقی .
ب- آشنائی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ درحدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند .
ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسائل روز .
د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ه- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی .
تبصره 1- تشخیص واجد بودن شرائط با گواهی سه نفر ازاستادان معروف درس خارج حوزه های علمیه میباشد .
تبصره 2- ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند .
فصل سوم – شرائط انتخاب کنندگان
ماده سوم – انتخاب کنندگان باید دارای شرائط زیر باشند :
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب- داشتن شانزده سال تمام .
فصل چهارم – مدت
ماده چهارم – خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب میشوند و ششماه به پایان هر دوره باید انتخاب دوره بعد آغاز گردد بطوری که سه ماه به پایان هر دوره ، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد .
فصل پنجم – کیفیت انتخابات
ماده پنجم – رأی گیری بصورت مخفی و بطور مستقیم انجام میگیرد .
ماده ششم –اخذ آرا درسراسرکشوردریک روز صورت میگیردودرصورت احتیاج تمدید میگردد.
تبصره 1-اگردرمواردی انتخابات بسبب وجودمانع صورت نگیردپس ازرفع بلافاصله باید برگزارشود.
تبصره 2-اگردراستانی امکان شرکت دوسوم مردم درانتخابات وجودداشت باید برگزارشود .
ماده هفتم –خبرگان بااکثریت مطلق آراشرکت کنندگان انتخابات می شوند.
ماده هشتم –انتخابات مجلس خبرگان طبق آییننامه مصوب کمیسون داخلی مجلس شورای اسلامی که بتصویب شورای نگهبان رسیده است انجام میشود .
تبصره – عضوی که از اعضای شورای نگهبان طبق آئین نامه مذکور بایند درهیئت نظارت پنج نفره مرکزی شرکت کند از فقهای شورا خواهد بود .
ماده نهم- هیئت نظارت پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد از آنها برای شرکت درجلسه افتتاحیه دعوت میکند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانه های گروهی و دوروزنامه کثیر الانتشار به اطلاع میرساند .
ماده دهم – محل تشکیل مجلس خبرگان شهر مقدس قم میباشد مگر اینکه ضرورتی تشکیل آن را درجای دیگر ایجاب کند .
فصل ششم – آئین نامه داخلی مجلس خبرگان
ماده یازدهم – جلسات مجلس خبرگان با حضور دوسوم تعداد اصلی خبرگان رسمیت مییابد و پس از آن حضور نصف بعلاوه یک تعداد اصلی برای ادامه مذاکرات و رای گیری کافی خواهد بود .
ماده دوازدهم – مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف بعلاوه یک حاضران معتبر است مگر درمورد تعیین رهبر که موافقت دوسوم حاضران معتبر است .
ماده سیزدهم – جلسه افتتاحیه بوسیله هیئت نظارت مرکزی با تلاوتی از قرآن کریم آغاز میگردد بعد رئیس هیئت نظارت از هیئت رئیسه سنی را که قبلاً برمبنای شناسنامه تعیین شده است دعوت میکند تا به جایگاه مخصوص رود و اداره جلسه را بعهده گیرند .
تبصره – هیئت رئیسه سنی مرکب از رئیس نائب رئیس از سالمند ترین و دو منشی از جوانترین اعضاء حاضر درجلسه .
ماده چهاردهم – صورت جلسات بانوارضبط باتندنویسی پیاده میشودوبه امضای رییس میرسدصورت جلسه انتخاب رهبر یا اعضای شئورای رهبری باید به امضای همه اعضای حاضر درجلسه برسد .
ماده پانزدهم- درآغاز اولین جلسه رسمی خبرگان مراسم تحلیف را بدین صورت برگزار میکنند :
(( ما دربرابر قرآن و مردم شریف ایران به خدای متعال سوگند یاد میکنیم که درایفای وظیفه سنگینی که بعهده داریم یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت خود را درپیشگاه مقدس خدا و دربرابر ملت غیور ایران مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم .))
ماده شانزدهم – هیئت رئیسه سنی بلافاصله به انتخاب هیئت رئیسه دائم میپردازد .
ماده هفدهم – هیئت رئیسه دائم نیز مرکب از چهار نفر رئیس – نائب رئیس – دومنشی گه برای مدت دوسال با رای گیری مخفی و اکثریت نسبی انتخاب میشوند .
ماده هجدهم – مجلس خبرگان سالی یکبار پنج ورز اجلاسیه رسمی دارد .
ماده نوزدهم – درمواردیکه هیئت رئیسه لازم بداند یا ده نفر ازاعضا کتبا پیشنها کنند اجلاسیه فوق العاده تشکیل میشود .
ماده بیستم – وظیفه خبرگان در اجلاسیه های عادی خود اجرای اصل 111 قانون اساسی و به بحث وتبادل نظر درباره مسائل مربوط به مرجعیت و رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل درجهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری میباشد .
ماده بیست و یکم – این قانون در بیستو یک ماده و شش تبصره درجلسه مورخ 10/7/59 فقهای شورای نگهبان و برای تصویب نهائی به پیشگاه امام امت تقدیم گردید .
1- لطف الله صافی
2- یوسف صانعی
3- عبدالرحیم ربانی شیرازی
4- احمد جنتی
5- غلامرضا رضوانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10580

تاریخ تصویب : 1359/07/10

تاریخ ابلاغ : 1360/04/06

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.