×

قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون-نظارت-شورای-نگهبان-برانتخابات-مجلس-شورای-اسلامی

وکیل


در اجرای اصل 99 قانون اساسی ایران که نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان گذارده است مواد قانونی زیر بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی و تفویض حق قانون گذاری دراین مورد به کمیسیون امور داخلی درتاریخ 2/7/59 مطابق 14 ذیقعده 1400 به اتفاق آرا حاضر تصویب گردید و برای ششماه به مورد اجرا گذارده میشود .
ماده 1- پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند .
تبصره – از پنج نفر عضو هیئت مرکزی نظارت حداقل یکنفر باید عضو شورای نگهبان باشد .
ماده 2- هیئت مرکزی نظارت برانتخابات میتواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را دراستانداریها فرمانداریها یا بخشداریها قراردهند .
ماده 3- هیئت مرکزی نظارت برکلیه انتخابات و جریانهای انتخاباتب و اقدامات وزارت کشور ( که درامر انتخابات مؤثر است ) و هیئتهای اجرائی و انجمنهای نارت برانتخابات و تشخیص صلاحیت نامزد های نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود مظارت خواهند کرد .
ماده 4- دستورالعمل اجرائی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را وزارت کشور تهیه و با تصویب شورای نگهبان به اجرا میگذارد .
ماده 5- در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیئت مرکزی در تمام کشور و هیئت پنج نفری تهران موضوع بند 7 درتهران و موضوع مواد 7و8 در استانها و حوزه های انتخابیه بر کیفیت آن نظارت کامل دارند و درهر مورد که صوء جریان مشاهده کنند درتهران ستاد انتخابات کشور ودرحوزه های انتخابیه فرمانداران و بخشداران باید بنا به نظر هیئتها طبق قانون انتخابات در رفع نوقص اقدام کنند هیئت های منتخب شورای نگهبان درصورتیکه مقام وزارت شکور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهندکرد .
ماده 6- کیفیت نظارت برانتخابات به شرح زیر انجام میشود :
الف – از طریق گزارشهای وزارت کل کشور وبازرسی های آن
ب- از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایت مربوط به انجمن نظارت و هیئت اجرائی وزارت کشور ( رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد 43و 44 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظائف انجمن نظارت و هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میباشد ).
ج- از طریق رسیدگی نهائی به شایات و پرونده ها ومدارک انتخابات انجمن نظارت و هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه باید نظر خود را درمورد شکایات جهت کسب نظر قطعی یا نهائی به هیئتهای منتخب شورای نگهبان ارائه دهند .
د- از طریق تعیین ناظر درتمام هیئت ها وانجمنهای مربوط به انتخابات .
تبصره – هیئتهای نظارت شورای نگهبان میتوانند از کارمندان دولت جهت نظارت برانتخابات کمک بگیرند .
ماده 7- هیئت مرکزی نظارت برانتخابات باید درهر استان هیئتی مرکب از پنج نفر با شرائط مذکور درماده 1 جهت نظارت برانتخابات منطقه تعیین کند . هیئت های اجرائی و ستاد انتخابات استان باید هیئت مذکور را درجریان کلیه امور انتخابات استان بگذارند ونظرات این هیئت درهمه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد ، به جز موارد زیر:
1-ابطال کل انتخابات یک حوزه انتخابیه .
2-توقف انتخابات .
3-ابطال انتخابات شعبی که درسرنوشت انتخابات تاثیرتعیین کننده ای دارد.
ماده8-هییت نظارت استان باید برای هرحوزه انتخابیه هییتی مرکب ازسه نفرباشرایط فوق درماده 1جهت نظار ت برانتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.
تبصره-دراستانهاییکه انتخابات تنهادریک حوزه به تاخیرافتاده یافقط دریک حوزه امکان پذیراست تعیین هییت نظارت استان ضرورت ندارد.
ماده9-هییتهای نظارت سه نفری بایدافرادی راکه واجدشرایط درماده 1می باشندجهت نظارت برحوزه های فرعی انتخاب کنند.
ماده10-هییت مرکزی نظارت ابتدابدون اینکه شکایتی ازسوجریان انتخابات برسدبایدبابررسی ودقت درگزارشهایی که وزارت کشوریاهییتهای منتخب شوراازتفصیل جریان انتخابات میدهنداعمال نظارت کنند.
ماده11-هییت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات رانداردبایدمدارک حاکی ازعدم صحت یالزوم متوقف ساختن آن رابرای شورای نگهبان بفرستدتاشورادرموردابطال آن نظربدهد.
ماده12-پس ازصدوردستورشروع انتخابات ازطرف وزارت کشوراگر شورای نگهبان درکیفیت انجام مقدمات انتخابات ازقبیل تعیین هییت اجرایی وانجمن نظارت وتشخیص صلاحیت کاندیدهاونحوه تبلیغات ومانندآن تخلفاتی رامشاهده کند که توقف ضروری بنظربرسد مراتب را جهت اجرای ماده 49قانون انتخابات به وزارت کشور اعلام میدارد
ماده13-وزارت کشوربایدباتایید شورای نگهبان دراولین فرصت انتخاب مجددرا درحوزه هاییکه انتخاباتشان متوقف شده براساس مقررات این قانون برگزار نماید.
ماده 14-نظرشورای نگهبان درمورد ابطال یاتوقف انتحابات قطعی ولازم الاجرا است وادامه انتخابات درحوزههایی که ازطرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظرثانوی شورای نگهبان وجه قانونی نداردوجزشورای نگهبان هیچ مقام ومرجع دیگری حق ابطال یامتوقف کردن انتخابات راندارد.
ماده15-درمواردیکه هییت سه نفری نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چندصندوق شعب اخذرای رامنطبق باقانون تشخیص ندهدموضوع را باذکردلیل ازطریق فرماندارمرکزحوزه انتخابیه درانجمن نظارت مرکزی وهییت اجرایی محل مطرح خواهدکردودرصورتیکه انجمن وهییت اجرایی نظرهییت سه نفری رانپذیرفتندمراتب را به هییت پنج نفری استان احاله خواهدگردیدودرمواردیکه هییت نظارت استان وحودنداردبه هییت مرکزی احاله خواهدشدونظراین هییت قطعی ولازم الاجرا است .
ماده 16-درهمه مواردی که هریک ازانجمنهاوهییتهابایدصورتجلسه یانتیجه اقدامات خودرابه وزارت کشوریافرمانداریابخشداربدهندبایدیک نسخه هم به هییت نظارت سه نفری بدهندواگردرهمه مواردیکه امضاناظروزارت کشوردرقانون برآوردشده امضا ناظرهییت نظارت لازم است ودرمواردیکه امضای انجمن نظارت یاهییتهای اجرایی درقانون انتحابات برآوردشده امضاهییت نظارت شورای نگهبان نیزلازم است .
ماده17-اختیارات بازرسان هییت نظارت پنج نفری طبق اختیارات وحدودی است که درقانون انتخابات برای بازرسان وزارت کشورتعیین شده است .ماده18-اعتبارلازم جهت نظارت شورای نگهبان برانتخابات حوزه های معوقه این دوره ازمحل هزینههای انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه شورای انقلاب اسلامی پرداخت خواهدشد.
ماده19-وزارت کشوربایدیک ماه قبل ازصدوردستورانتخابات درهریک ازحوزه های انتخابیه مراتب رابه اطلاع وتاییدشورای نگهبان برساند.
ماده20-چون طبق قانون اساسی نظارت برانتخابات باشورای نگهبان است هرقانون وآیین نامه وهرگونه تصمیم ونظارت که معرض یامخالف بانظارت وتصمیم شورای نگهبان باشداعتبارقانونی ند ارد.
تاریخ تصویب 3/7/59

نوع : قانون

شماره انتشار : 10582

تاریخ تصویب : 1359/07/03

تاریخ ابلاغ : 1360/04/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.