جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده –بنا به ضرورتهای حادموجودوشرایط حساس فعلی کشورنخست وزیرباید تاتعیین وزرای خارجه وبازرگانی واقتصادی وداراییتصدی آن وزارتخانه هارابعهده بگیرد.
تاریخ تصویب 20/12/1359

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10582
تاریخ تصویب :
1359/12/20
تاریخ ابلاغ :
1360/04/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :