×

قانون تفویض اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمائی کشوری

قانون تفویض اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمائی کشوری

قانون-تفویض-اختیارات-و-وظایف-شورایعالی-هواپیمائی-کشوری
ماده واحده- مادام که قانون جدید هواپیمایی کشوری بتصویب نرسیده کلیه اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمایی کشوری موضوع اصلاح ماده 6 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1347به هیئتی مرکب از هفت نفر بشرح زیرتفویض میگردد:
1- معاون وزارت راه وترابری و رییس سازمان هواپیمایی کشوری.
2 - یک نفرازاعضا مطلع هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- یک نفرنماینده مطلع ازوزارت اموراقتصادی ودارایی به انتخاب وزیر و امور اقتصادی ودارایی .
4 - یک نفرنماینده مطلع از سازمان برنامه وبودجه به انتخاب وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه وبودجه .
5- یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه وترابری و در صورت لزوم مدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی ایران ویک نفر نماینده از موسسات هواپیمایی داخلی درجلسات هییت شرکت نموده ولی حق رای ندارند.
6- یک نفرنماینده مطلع از وزارت امورخارجه به انتخاب وزیر و یا سرپرست وزارت امورخارجه .
7-یک نفرنماینده مطلع از نیروی هوایی ایران به انتخاب وزیردفاع .
تبصره – آیین نامه هییت مذکور شامل طرز تشکیل جلسات وطریق ارجاع امور رسیدگی و اتخاذ تصمیم وسایرمسایل مربوط به وسیله هییت تنظیم وپس ازتصویب هییت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
تاریخ تصویب 27/12/59

نوع : قانون

شماره انتشار : 10582

تاریخ تصویب : 1359/12/27

تاریخ ابلاغ : 1360/04/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.