جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 9114 /ت 14543 هـ 25/7/1374

وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/7/1374 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 822 / هـ / ب مورخ 28/9/1373 ) تصویب نمود :
اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور موضوع تصویبنامه شماره 22804 /ت 241 هـ مورخ 16/8/1373 به شرح زیر اصلاح می شود:
1 ـ در ماده 2 عبارت « با رعایت قوانین مربوط » پس از عبارت « نقاط دیگر » اضافه می شود .
2 ـ عبارت « با رعایت ماده 6 قانون نظام هماهنگ » به آخر بند 14 ماده 11 اضافه می شود .
3 ـ در قسمت اخیر ماده 17 عبارت « پس از تایید هیات مدیره ، برای تصویب نهایی به ریاست مجمع عمومی تقدیم می نماید » به عبارت «پس از تایید هیات مدیره از طریق ریاست مجمع عمومی برای تصویب دولت ارایه می نماید » تغییر می یابد .
4 ـ ماده 18 به شرح زیر تغییر می یاید .
« هیات مدیره موظف است یک نسخه از تراز نامه حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت را پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه ، قبل از طرح در مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط به بازرس ( حسابرس ) تسلیم نماید »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :