جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 7827 ح 16/7/1374

آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355 با استناد قسمت اخیر ماده 10 قانون فوق الذکر به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و طی نامه شماره م /6109 /1 مورخ 27/4/1374 به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ شده است .
یک نسخه از آئین نامه مزبور همراه نامه دبیرخانه قوه قضاییه متضمن تصویب ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی کشور ایفاد می گردد .
قایم مقام سرپرست کانون وکلای دادگستری مرکز ـ داود فاطمی

ماده 1 ـ وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود . نیاز به وکیل جهت وکالت تسخیری از طریق رییس کل دادگستری هر استان به کانون وکلا مربوطه اعلام می شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند .
ماده 2 ـ وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آئین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 به وکلا ارجاع می شود .
ماده 3 ـ میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ هفتادو پنج هزار ریال است .
تبصره : نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که بوسیله کانون وکلای دادگستری مرکز با مشورت با کانونهای وکلای دیگر تهیه می شود ، معمول خواهد شد .
ماده 4 ـ در وکالت تسخیری چنانچه تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای از دو نفر متهم به وکیل ارجاع گردد ، برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ ده هزار ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 3 به وکیل پرداخت خواهدشد .
ماده 5 ـ هزینه سفر وکلائیکه برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلی هستند که دفتر دایر کرده اند بر اساس آئین نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می گردد .
ماده 6 ـ حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تایید کانون وکلا پرداخت می شود .
ماده 7 ـ دی حسابی دادگستری موظف است در ابتدای هر سال 25 درصد اعتبار مصوب وکالتهای تسخیری و معاضدتی بشرح موافقت نامه بودجه جاری دادگستری به صورت تنخواه گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دهد و با توجه به استناد پرداخت شده موجودی را تا حداقل 25 درصد مذکور تکمیل نماید .
ماده 8 ـ این آئین نامه در تاریخ 21/4/1374 در اجرای قسمت اخیر ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب دی ماه 1355 به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز در 8 ماده به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :