جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره : 88 ـ 1/1/209 / ط 13/8/1374

ماده 1 ـ دانشگاه امام حسین (ع) که در سال 1367 به عنوان یک دانشگاه جامع با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی در تهران تاسیس شد ، به موجب بند «و» ماده 35 قانون مقررات استخدامی سپاه ، یکی از مراکز آموزش عالی سپاه و دارای صبغه ی نظامی می باشد و از تاریخ تصویب این اساسنامه ، وظایف قانونی خود را بر حسب مقررات این اساسنامه انجام می دهد .
ماده 2 ـ هدف دانشگاه ، عبارت است از آموزش عالی و تربیت کادر ثابت مورد نیاز سپاه ، انجام پژوهشهای دانشگاهی مورد نیاز سپاه و هدایت علمی دانشکده های علوم و فنون نیروها .
ماده 3 ـ مرکز اصلی دانشگاه در تهران می باشد و دانشکده های مصوب می توانند با تصویب فرماندهی معظم کل قوا در مناطق دیگر کشور دایر شوند .
ماده 4 ـ دانشگاه امام حسین (ع) همانند سایر دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و از نظر مقررات تابع این اساسنامه می باشد تبصره ـ برنامه های یکم و هفتم بودجه سالانه دانشگاه در ردیف جاری سپاه منظور خواهد شد .
ماده 5 ـ ماموریت و وظایف دانشگاه به شرح زیر است :
1 ـ برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی زیر :
الف ـ دوره های اول و دوم علوم پایه نظامی بر اساس ماده 41 قانون مقررات استخدامی سپاه .
ب ـ دوره های علمی و تخصصی برای تامین کادر متخصص مورد نیاز سپاه در رسته های مشترک و رشته های دانشگاهی که امکان تامین آن از دانشگاههای کشور نمی باشد بر اساس ماده 42 قانون مقررات استخدامی سپاه .
ج ـ دوره های مقدماتی و عالی رسته های مشترک
د ـ دوره های عرضی ( کوتاه مدت ) بنا به نیاز سپاه
تبصره ـ دانشجویان که با عضویت نظامی در رشته های پزشکی در سپاه تحصیل می نمایند آموزشهای عمومی نظامی را در چارچوب نظام آموزشی سپاه در دانشگاه امام حسین (ع) طی خواهند نمود .
2 ـ انجام پژوهشهای نظامی و تخصصی ( کاربردی ـ توسعه ای ) مورد نیاز دانشگاه ، سپاه و سایر نیروهای مسلح .
تبصره ـ پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز سپاه توسط ستاد مشترک سپاه تعیین و ابلاغ می گردد همچنین پروژه های تحقیقاتی مورد نظر در خارج از سپاه پس از تایید ستاد مشترک سپاه توسط دانشگاه اقدام خواهد شد .
3 ـ برنامه ریزی و انجام فعالیتهای لازم به منظور تربیت نظامی ، عقیدتی و سیاسی دانشجویان و پرسنل دانشگاه .
تبصره ـ آموزش های عقیدتی ـ سیاسی تحت نظارت دفتر نمایندگی ولی فقیه دانشگاه می باشد و دفتر نمایندگی طرح درس ها ـ متون و اساتید مربوطه را با رعایت ضوابط آموزش عالی و با هماهنگی دانشگاه تعیین و تامین می نماید همچنین امور تربیت اسلامی در دانشگاه بر عهده دفتر مزبور می باشد .
4 ـ اداره و انجام کلیه امور دانشجویان بورسیه و مامور به تحصیل سپاه (تمام وقت و نیمه وقت ) در سطح دکترا در دانشگاههای داخل و خارج از کشور .
5 ـ ایجاد و اداره مرکز اطلاع رسانی برای تامین اطلاعات علمی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه و رده های مختلف سپاه .
6 ـ برقراری ارتباط در زمینه های علمی و نظامی با مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور بهره گیری از امکانات ، تجارب و اطلاعات آنان با رعایت ضوابط و مقررات نیروهای مسلح .
تبصره ـ ارتباط با مراکز خارج از کشور به استثنای امور اطلاع رسانی علمی منوط به کسب مجوز از فرمانده معظم کل قوا می باشد .
7 ـ استفاده از ظرفیت های خالی دانشگاه در راستای رفع بخشی از نیازهای آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح و سازمانهای کشوری و سایر کشورهای مسلمان بنا به تصویب هیات امنا و تایید فرمانده کل سپاه به نحوی که به هویت و وضعیت نظامی دانشگاه لطمه ای وارد نشود .
تبصره ـ پذیرش دانشجویان خارجی منوط به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا و بر طبق دستورالعمل مربوط خواهد بود .
ماده 6 ـ ارکان دانشگاه به شرح ذیل بوده و هر یک دارای اختیارات و وظایف مندرج در این اساسنامه می باشند .
1 ـ هیات امناء
2 ـ فرمانده دانشگاه
3 ـ شورای دانشگاه
تبصره ـ عناوین رییس و فرمانده در مورد این دانشگاه مترادف بوده و این دانشگاه می تواند برای مکاتبات خارج از دانشگاه از عنوان رییس استفاده نماید .
ماده 7 ـ هیات امناء دانشگاه دارای ترکیب زیر است :
1 ـ فرمانده کل سپاه ( رییس هیات امناء )
2 ـ نماینده ولی فقیه در سپاه .
3 ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
4 ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی ( یا نماینده وی )
5 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه ( یا نماینده وی )
6 ـ رییس ستاد مشترک سپاه .
7 ـ فرمانده نیروی زمینی سپاه .
8 ـ یک نفر به انتخاب رییس ستاد کل نیروهای مسلح .
9 ـ فرمانده دانشگاه ( دبیر هیات امناء )
10 ـ رییس اداره آموزش ستاد مشترک سپاه .
11 ـ رییس اداره نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه .
12 و 13 ـ دو نفر از افراد عضو هیات علمی به پیشنهاد فرمانده دانشگاه و تصویب فرمانده کل سپاه .
ماده 8 ـ وظایف و اختیارات هیات امناء به شرح زیر است :
1 ـ تصویب آئین نامه داخلی هیات امنا .
2 ـ بررسی و تصویب خط مشی دانشگاه براساس سیاستهای و تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا .
3 ـ بررسی بودجه کلی دانشگاه که از طرف فرمانده دانشگاه پیشنهاد می شود جهت سیر مراحل تصویب .
4 ـ تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه بر اساس خط مشی مصوب و برنامه و بودجه کلی مصوب .
5 ـ تصویب حسابها و تراز نامه سالانه دانشگاه .
6 ـ تصویب دستورالعمل و برنامه های مربوط به نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و هزینه کرد آنها .
7 ـ تعیین حسابرس برای دانشگاه .
8 ـ تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی پیشنهادی از سوی فرمانده دانشگاه هماهنگ با ضوابط سایر مراکز آموزش عالی کشور .
9 ـ تعیین میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی با توجه به ضوابط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
10 ـ بررسی گزارش وضعیت و عملکرد دانشگاه که از طرف فرمانده دانشگاه ارایه می شود .
11 ـ تصویب مقررات استخدامی اعضا هیات علمی در چارچوب ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هماهنگ با ضوابط عمومی استخدامی سپاه .
12 ـ بررسی و ارایه نظر در خصوص سقف پرسنل ، ضوابط سازماندهی و ساختار و سازمان دانشگاه جهت سیر مراحل تصویب توسط فرماندهی معظم کل قوا .
13 ـ تصویب برنامه های دانشگاه جهت تامین کادر هیات علمی مورد نیاز.
14ـ تصویب نحوه همکاری های علمی دانشگاه با موسسات آموزشی و پژوهشی .
15 ـ تصویب دستورالعمل لازم برای گزینش و انتخاب اعضا هیات علمی و اساتید هماهنگ با مقررات آموزش عالی کشور .
16 ـ تصویب برنامه های کلی خدمات دانشجویی و بررسی بهبود آن .
تبصره 1 ـ کلیه مصوبات هیات امنا باید در چهار چوب سیاستها ، تدابیر ابلاغی و ضوابط مصوب کل قوا باشد .
تبصره 1 ـ کلیه مصوبات هیات امناء باید در چهارچوب سیاستها ، تدابیر ابلاغی و ضوابط مصوب فرماندهی معظم کل قوا باشد .
تبصره 2 ـ خط مشی دانشگاه ابتدا توسط فرمانده دانشگاه به ستاد مشترک سپاه پیشنهادی شود تا پس از بررسی ستادی و ارایه نظریه جهت تصویب به هیات امنا ارسال گردد .
ماده 9 ـ کلیه اموری که تصویب آن در اختیار مراجعی خارج از سپاه می باشد حسب مورد از طریق ستاد مشترک سپاه ( در موارد مربوط به سلسله مراتب فرماندهی ) و یا دانشگاه پس از تایید ستاد مشترک سپاه (در موارد مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) در سیر مراحل تصویب قرار گیرد .
ماده 10 ـ مصوبات هیات امنا در چارچوب اختیارات و وظایف محوله ، با ابلاغ فرمانده کل سپاه ( رییس هیات امنا ء ) لازم الاجرا است .
ماده 11 ـ فرمانده دانشگاه از میان پاسداران واجد شرایط هیات علمی به پیشنهاد فرمانده کل سپاه ، تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا و با حکم فرمانده کل سپاه به مدت سه سال منصوب می شود و عزل وی با پیشنهاد فرمانده کل سپاه و تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا خواهند بود .
ماده 12 ـ معاونین دانشگاه ، فرماندهان ، دانشکده ها و روسای پژوهشکدها مطابق دستورالعمل انتصابات به پیشنهاد فرمانده دانشگاه به مدت سه سال منصوب می شوند و عزل آنان نیز با پیشنهاد رییس دانشگاه و مطابق دستورالعمل انتصابات صورت می پذیرد .
تبصره ـ مسئولین مذکور از میان پرسنل سپاهی واجد شرایط هیات علمی انتخاب شده و ملزم به رعایت وقت موظف علمی می باشند .
ماده 13 ـ وظایف و اختیارات فرمانده دانشگاه به شرح زیر است :
1 ـ تهیه و پیشنهاد اهداف ، سیاستها ، خط مشی های لازم و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت دانشگاه و ارایه به ستاد مشترک سپاه .
2 ـ اداره امور آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی ، اداری ، مالی ، عمرانی و خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی ( علمی و پژوهشی ) دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و در چارچوب مصوبات و ابلاغیات .
3 ـ اجرای مصوبات ، آئین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح .
4 ـ تعیین برنامه های اجرائی دانشگاه در قالب خط مشی و سیاستهای علمی ، آموزشی و پژوهشی مصوب و تقسیم اعتبارات بر مبنای بودجه مصوب .
5 ـ مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود ضوابط مصوب هیات امنا
6 ـ ارایه گزارش وضعیت و عملکرد نوبه ای دانشگاه به هیات امنا و گزارشهای در خواستی به فرمانده کل سپاه و ستاد مشترک سپاه .
7 ـ پیشنهاد نصب و عزل مسئولین دانشگاه مطابق دستورالعمل انتصابات سپاه به فرمانده کل سپاه و نصب و عزل سایر مسئولین ( در قالب دستورالعمل انتصابات )
8 ـ ارایه پیشنهاد تاسیس ، توسعه ، انحلال و ادغام واحدها
9 ـ نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی صلاح .
10 ـ اعمال آئین نامه انضباطی و سایر مقررات انضباطی مصوب در مورد پرسنل ، اساتید نظامی و دانشجویان دانشگاه .
11 ـ همکاری با دفتر نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات دانشگاه و پشتیبانی عمومی از آنان به منظور حسن اجرای وظایف آنان .
ماده 14 ـ شورای دانشگاه از اعضای زیر تشکیل می شود:
1 ـ فرمانده دانشگاه ( رییس شورا )
2 ـ مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
3 ـ معاونین دانشگاه
4 ـ فرماندهان دانشکده ها
5 ـ روسای پژرهشکده ها
6 ـ مسئول حفاظت اطلاعات دانشگاه
7 ـ معاون آموزش عقیدتی سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
تبصره ـ فرماندهان دانشکده های علوم و فنون نیروها در موارد مربوط به آنان در شورای دانشگاه با حق رای شرکت خواهند کرد .
ماده 15 ـ وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به شرح زیر است :
1 ـ بررسی و اعلام نظر در خصوص نوع دوره ، اساسنامه ها ، برنامه های کلی و مواد درسی آنها ( بر اساس پیشنهاد فرمانده دانشگاه ) جهت سیر مراحل توسط فرماندهی معظم کل قوا .
تبصره ـ اساسنامه های دوره های و برنامه های آنها باید به نحوی تدوین شود که توام بودن تحقیق و تعلیم و کارآموزی حین تحصیل دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی آنان و کارآمد بودن فارغ التحصیلان به عنوان افسران متخصص نیز در آنها لحاظ شود .
2 ـ بررسی و تصویب برنامه های تفصیلی دوره ها بر اساس اساسنامه ها و برنامه های کلی مصوب که توسط فرمانده دانشگاه پیشنهاد می شود.
تبصره ـ اجرای دوره ها بر اساس توانایی های موجود دانشگاه توسط ستاد مشترک سپاه بررسی و پس از تصویب فرمانده کل سپاه به دانشگاه ابلاغ می گردد .
3 ـ بررسی و تایید برنامه های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت بر اساس نیازمندیها و ضوابط ابلاغی از سوی ستاد مشترک سپاه .
4 ـ بررسی روشهای همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن و پیشنهاد به هیات امنا .
5 ـ بررسی سالانه امکانات موجود علمی ( پرسنل و تجهیزات ) دانشگاه و کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و ارایه پیشنهاد برای تامین آنها و تصویب طرحهای لازم در جهت ارتقا سطح علمی و کارآیی دانشگاه .
6 ـ بررسی و تصویب برنامه پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه های میان مدت ابلاغی از ستاد مشترک سپاه .
7 ـ بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارایه راه حلهای لازم .
8 ـ ارزیابی عملکرد دانشگاه و بررسی راههای بهبود آن .
9 ـ تدوین و تصویب آئین نامه داخلی شورا .
10 ـ بررسی و تصویب برنامه های اجرائی مربوط به خدمات دانشجویی
11 ـ بررسی و تصویب برنامه های مربوط به امور فوق برنامه دانشجویان
12 ـ بررسی و تصویب سمینارها و کنفرانسها که توسط دانشگاه برگزار می گردد .
13 ـ بررسی و تصویب تقویم آموزشی دانشگاه .
14 ـ بررسی و تصویب طرحهای مشارکت دانشجویان در اداره امور دانشگاه .
15 ـ بررسی مسایلی که توسط فرمانده دانشگاه در دستور کار شورا اقرار می گیرد .
ماده 16 ـ به منظور ایجاد هماهنگی در امور برنامه ریزی و اجرائی و همکاری با شورای دانشگاه شوراهایی هم چون آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تشکیل می شود وظایف و ترکیب این شوراها در حدود وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به تصویب این شورا خواهد رسید همچنین شورای فرهنگی دانشگاه به منظور هماهنگی و وحدت رویه در امور فرهنگی در محدوده وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه با حضور مسئولین ذی ربط در دانشگاه و با مسئولیت دفتر مزبور تشکیل می گردد .
ماده 17 ـ ساختار سازمانی دانشگاه به شرح زیر است :
1 ـ فرمانده دانشگاه ( و ستادی شخصی )
2 ـ معاونتهای آموزشی ، پژوهشی ، اداری مالی ، دانشجویی ، طرح و برنامه و بودجه و تحصیلات تکمیلی و دفتر مهندسی
3 ـ دانشکده های افسری به شرح زیر :
1 ـ 3 ـ دانشکده علوم پایه نظامی .
2 ـ 3 ـ دانشکده علوم .
3 ـ 3 ـ دانشکده علوم انسانی و اداری
4 ـ 3 ـ دانشکده فنی و مهندسی
5 ـ 3 ـ پژوهشکده های علوم ، علوم انسانی ، فنی و مهندسی ، علوم دفاعی ( 4 پژوهشکده )
تبصره 1 ـ هر دانشکده و پژوهشکده دارای تعدادی گروه آموزشی و پژوهشی می باشد که تعداد و رشته های آن در ساختار دانشگاه تعیین و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید .
× سازمان مناسب در رابطه با دوره عالی جنگ و سایر آموزشها و پژوهشهای راهبردی سپاه با عنایت به مواد 48 و 49 قانون مقررات استخدامی سپاه جداگانه تدوین و تصویب می شود .
تبصره 2 ـ دانشکدهای علوم و فنون نیروهای پنج گانه سپاه از لحاظ علمی وابسته به دانشگاه امام حسین (ع) و در تابعیت نیروهای مربوط می باشند دستورالعمل روابط بین دانشگاه امام حسین (ع) و دانشکدهای علوم و فنون نیروها توسط ستاد مشترک سپاه با همکاری نیروها و دانشگاه تهیه و به تصویب فرمانده کل سپاه خواهد رسید .
ماده 18 ـ دانشگاه می تواند در سطوح مختلف کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و بالاتر پس از اعلام نیاز و ابلاغ از سوی ستاد مشترک سپاه و در چارچوب اساسنامه های مصوب دوره ها و مقررات آموزشی کشور و سپاه اقدام و برگزاری دوره های تحصیلی ذکر شده در ماده پنج این اساسنامه بنماید .
ماده 19 ـ ارزش تحصیلی و قانونی دانشنامه های این دانشگاه مطابق با دانشنامه های سایر دانشگاههای کشور می باشد .
تبصره 1 ـ دانشگاه می تواند بنا به مقتضیات و نیازمندیها ، علاوه بر دوره های آموزشی تایید شده توسط مراجع رسمی آموزش عالی در کشور پس از اعلام نیاز و ابلاغ از سوی ستاد مشترک سپاه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عرضی و بلند داخلی ( در صورت تصویب اصل دوره ، اساسنامه و برنامه های کلی آن ) نموده و در پایان گواهینامه مربوط را اعطا نماید . این گواهی نامه در نیروهای مسلح معتبر است و با تایید مراجع ذی ربط دارای ارزش استخدامی در سایر سازمانها می باشد
تبصره 2 ـ دانشنامه ها و گواهینامه های دانشگاه امام حسین (ع) توسط فرمانده دانشگاه و حسب مورد وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد شد
ماده 20 ـ بودجه پیشنهادی دانشگاه به استثنای برنامه های یکم و هفتم بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا ، سیاستهای دولت و خط مشی های ستاد مشترک سپاه ، توسط دانشگاه تهیه و به تصویب هیات امنا می رسد و در ردیف مستقلی از سر فصل آموزش عالی در قانون بودجه کشور ( همانند سایر دانشگاهها ) واگذار می شود .
ماده 21 ـ دانشجویان از نظر مقررات انضباطی مشمول آئین نامه انضباطی مصوب نیروهای مسلح و دیگر مربوطه خواهند بود .
ماده 22 ـ آئین نامه ها و دستورالعملهایی که در این اساسنامه قید نشده است توسط دانشگاه تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب توسط فرمانده معظم کل قوا یا فرمانده کل سپاه ( حسب مورد ) به ستاد سپاه عند الازوم ستاد کل نیروهای مسلح ارسال می گردد.
ماده 23 ـ دانشگاه می تواند از طریق آزمون سراسری در رشته های مصوب با رعایت مقررات این اساسنامه و بر مبنای نیاز اعلام شده از سوی ستاد مشترک سپاه دانشجو بپذیرد و هم چنین می تواند با هماهنگی ستاد مشترک سپاه و مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی آزمون مستقل برگزار کند . بدیهی است دانشجویان پس از گزینش توسط دانشگاه به عضویت رسمی سپاه درآمده ( به استثنای دانشجویان خارجی و بورسیه از دیگر نیروهای مسلح سازمان کشوری ) و ضوابط مربوطه مورد آنان جاری خواهد شد .
تبصره ـ دانشگاه در دوره های داخلی ، آزمون داخلی برگزار خواهد کرد .
ماده 24 ـ دانشگاه از لحاظ امور آموزشی و پژوهشی تابع مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( در حدود در این اساسنامه ) و در بقیه موارد تابع قوانین و مقررات عمومی سپاه است .
خاتمه ـ این اساسنامه در 24 ماده و 17 تبصره در تاریخ 7/8/1374 به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسید .
رییس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سر لشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروز آبادی .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :