جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

شماره31060 /ت 15134 هـ 16/8/1374

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به پیشنهاد شماره 3361 /ص/10 /و مورخ جهاد سازندگی تصویب نمود:
آئین نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی و اساسنامه مربوط به آن ، موضوع تصویبنامه شماره 52 /ت 574 هـ مورخ 24/1/1371 در موارد زیر اصلاح می شود :
1 ـ با الحاق بند 6 به ماده 9 وزیر جهاد سازندگی به اعضای مجمع عمومی صندوق فوق ، اضافه می شود .
2 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده 13 الحاق می شود :
« تبصره ـ جلسات عمومی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای آن با تصویب اکثریت اعضای حاضر معتبر است .
این تصویبنامه به موجب نامه شماره 1149 مورخ 10/8/1374 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :