جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 49047 /ت 15795 ک 21/8/1374

ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ 17/11/1373 با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 16632 /ت 30 هـ مورخ 13/2/1373 ) و به استناد ماده 20 قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران » ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمودند :
ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( موضوع تصویبنامه شماره 334332 /ت 23 ک مورخ 16/3/1373 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 10 ـ حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است . سرمایه گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود با اینکه از سرمایه گذاران مزبور سلب مالکیت شود ، جبران عادلانه خسارت به در خواست سرمایه گذار مزبور سلب مالکیت شود ، جبران عادلانه خسارت به در خواست سرمایه گذاری می تواند از طریق دولت بر اساس قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام گرفته یا به عهده سازمان باشد . در مواردی که سازمان عهده دار جبران خسارت گردد . سرمایه گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارد شده را به سازمان تسلیم نماید . سازمان خسارت وارد شده را به قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می نماید .
سازمان هر منطقه می تواند از طریق عقد قرارداد با بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه نسبت به تضمین های یاد شده اقدام نماید .
این تصویبنامه در تاریخ 16/8/1374 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :