جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 31671 /ت 15740 هـ 24/8/1374

سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به پیشنهاد شماره 8976 ـ 63/2879 / 102 مورخ 26/6/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، آئین نامه اجرائی اعتبارات ردیفهای 129022 و 129023 موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ اعتبارات موضوع این آئین نامه عباراتند از :
الف ـ اعتبارات ردیف 129022 ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ کمیته امداد امام خمینی قانون بودجه سال 1374 کل کشور که برای تامین هزینه های پرسنلی ، اداری ، سرمایه ای و پرداختهای انتقالی شامل اعطای کمکهای بلاعوض از قبیل کمکهای مستمری نقدی و غیر نقدی به حدود یک میلیون و چهارصد نفر افراد و خانواده های بی بضاعت ( خانواده های بی سرپرست و خانواده های اداری سرپرست از کارکنان ، معلول ، ایتام و درمانده ) به شرح زیر :
ـ خانواده های یک نفره ماهانه 17000 ریال
ـ خانواده های دو نفره ماهانه 34000 ریال
ـ خانواده های چهار نفره ماهانه 40000 ریال
ـ خانواده های پنج نفره و بیشتر ماهانه 45000 ریال
همچنین کمکهای ازدواج ، تهیه جهیزیه ، قرض الحسنه ، خدمات فرهنگی ، آموزشی ، ساخت ، تعمیر و تبدیل به احسن مسکن و فعالیتهای خودکفایی و تامین و ایجاد اشتغال در خانواده های تحت پوشش و کمک به بازگشت روستاییان از شهرها به روستاها و سایر کمکهای و هزینه های مربوط در قالب برنامه های پیش بینی شده در ردیف 129022 به مصرف به مصرف می رسد .
ب ـ اعتبار ردیف 129023 ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ کمیته امداد امام خمینی «ره» ـ طرح شهید رجایی ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور که به منظور کمک به ششصدو دو هزار و پانصد نفر روستا نشینان و عشایر سالمند نیازمند که در ابتدای 1374 دارای شصت سال تمام باشند و حدود هشتصد هزار نفر افراد تحت تکفل آنان به ترتیب زیر اختصاص می یابد :
ـ یک نفر سالمند ماهانه 17000 ریال
ـ خانواده های دو نفره ماهانه 28000 ریال
ـ خانواده های سه نفره ماهانه 34000 ریال
ـ خانواده های چهار نفره ماهانه 40000 ریال
ـ خانواده های پنج نفره و بیشتر ماهانه 45000 ریال
اعتبار یاد شده به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده های مشمولان طرح اعم از جنسی ، نقدی ، خدمات ، فرهنگی ، ساخت و تعمیر مسکن ، خودکفایی و هزینه های اجرائی ، توسط کمیته یاد شده پرداخت می شود .
تبصره 1 ـ حداکثر افراد تحت پوشش در هر خانواده اعم از مددجویان عادی و مشمولین طرح شهید رجایی پنج نفره است . ( در هر خانواده یک نفر به عنوان سرپرست و چهار نفر دیگر افراد تحت تکفل تلقی می شوند و در خانواده های مشمول طرح شهید رجایی ، سالمند واجد شرایط سرپرست خانوار تلقی می شود )
تبصره 2 ـ افراد تحت تکفل شامل همسر ، فرزندان دختر بدون همسر و فرزندان پس پآئین تر از هیجده سال و در صورت ادامه تحصیل تا بیست پنج سال است .
ماده 2 ـ اعتبارت ردیفهای موضوع ماده 1 این آئین نامه با رعایت قانون بودجه سال 1374 کل کشور و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ مصوب 1364 ـ قابل مصرف است .
تبصره ـ مصوبات شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی مقررات کمیته یاد شده و موازین این آئین نامه مطابق با مفاد این ماده قابل عمل است .
ماده 3 ـ سهم اعتبارات مورد نیاز کمیته امداد امام خمینی در مرکز و واحدهای تابع آن در استانها و شهرستانها از محل اعتبارات موضوع ماده 1 این آئین نامه با توجه به سقف اعتباری هر یک از ردیفهای و برنامه های مربوط به پیشنهاد سرپرست کمیته یاد شده و تصویب شورای مرکزی این کمیته تعیین می شود و سهم تخصیص یافته به هر استان در موافقتنامه فعالیت ردیفهای مربوط منعکس و ابلاغ می شود .
ماده 4 ـ مشمولان موضوع بند (ب) ماده (1) این آئین نامه باید دارای شرایط زیر باشند :
1 ـ هیچ گونه مستمری ( حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا کمک نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانها و موسسات دولتی ) نداشته باشند .
2 ـ درآمد و امکانات مالی در حد خودکفایی ( خانواده تحت تکفل ) نداشته باشند :
3 ـ درآمد آنان مطابق عرف روستا و عشایر برای تامین زندگی خانواده تحت تکفل آنها کافی نباشد .
تبصره ـ روستا نشینان و عشایر مهاجر به شهرها که به لحاظ فقدان امکانات درآمدی و اشتغال مولد در حال حاضر تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی قرار داشته یا نیازمند به حمایت باشند ، در صورت اعلام آمادگی برای سکونت مجدد و مستمر در روستا و دارا بودن سایر شرایط مندرج در این آئین نامه می توانند از تسهیلات موضوع ماده (1) این آئین نامه برخوردار شوند .
تبصره 2 ـ تشخیص و تعیین افراد واجد شرایط بهره مندی از اعتبارات ردیفهای موضوع ماده 1 این آئین نامه ( مددجویان کمیته امداد امام خمینی «ره» و مشمولان طرح شهید رجایی ) با رعایت مفاد این آئین نامه به عهده کمیته امداد امام خمینی (ره) است .
ماده 5 ـ وجوه لازم برای تامین هزینه های و کمکهای موضوع این آئین نامه در حدود اعتبارات تخصیص یافته ردیفهای موضوع ماده 1 این آئین نامه و قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، بر اساس درخواست کمیته امداد امام خمینی توسط سرپرست کمیته یاد شده به حسابهای مربوط که حسب مورد از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می شود ، واریز خواهد شد .
ماده 6 ـ برداشت از حسابهای یاد شده با امضای مشترک ذی حساب و سرپرست کمیته امداد امام خمینی مجاز است در صورتی که سرپرست کمیته امداد بر اساس قانون محاسبات به عنوان ذی حساب منصوب شده باشد ، وی می تواند فردی را به جای خود انتخاب کند .
تبصره 1 ـ برداشت از حسابهای مربوط در واحدهای تابعه استانها و شهرستانها با امضای عامل ذی حساب ( منصوب از طرف ذی حساب ) و یک نفر از شورای استان یا شهرستان مجاز است .
تبصره 2 ـ نحوه انجام معاملات ، میزان پیش پرداخت ، تنخواه گردان ، سپرده حسن انجام کار و اخذ ضمانت نامه مطابق مصوبات شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی است .
ماده 7 ـ مدیر مالی کمیته امداد امام خمینی با تصویب شورای مرکزی کمیته یاد شده و حکم سرپرست این کمیته منصوب می شود و مسوولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه و نقدینگی ها و اوراق بهادار و نگهداری حساب اموال موضوع این آئین نامه را در سطح کشور به عهده دارد .
تبصره ـ مسوولان امور مالی و واحدهای تابع کمیته امداد امام خمینی در مراکز استانها و شهرستانها با پیشنهاد مدیر مالی حکم سرپرست کمیته یاد شده منصوب می شوند و عهده دار مسوولیتهای موضوع این ماده در مورد ابواب جمعی خود هستند .
ماده 8 ـ کمیته امداد امام خمینی مجاز است در صورت لزوم نسبت به خرید و تدارک تمام یا قسمتی از کالاهای مورد نیاز ارسال آنها به واحدهای تابعه برای اعطای کمکهای غیر نقدی موضوع این آئین نامه اقدام کند .
ماده 9 ـ واحدهای تابعه کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور موظفند کمکهای نقدی و غیر نقدی موضوع این آئین نامه را بین مشمولان بر اساس دستور العملی که با رعایت این آئین نامه توسط کمیته یاد شده در مرکز تهیه و ابلاغ می شود ، توزیع کنند .
ماده 10 ـ کمیته امداد امام خمینی در صورت ضرورت می تواند کمک موضوع بند (ب) ماده 1 این آئین نامه را یکجا و به صورت نقدی یا جنسی به مشمولان طرح یاد شده پرداخت کند .
ماده 11 ـ اموالی که از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه خریداری یا ایجاد می شود به استثنای اموالی که در اجرای این آئین نامه موضوع کمک به اشخاص قرار می گیرد ، اموال دولت محسوب می شود .
ماده 12 ـ در صورت وجود وجوه مصرف نشده در هر سال ، شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی می تواند حداکثر معادل یک ماه کمک پرداختی مستمر به خانواده نیازمند را بر مبنای مفاد ماده 1 این آئین نامه به عنوان عیدی تحت پوشش پرداخت کند .
ماده 13 ـ کمیته امداد امام خمینی موظف است اعتبارات موضوع این آئین نامه را به طور جداگانه نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان یاد شده و وزارت اقتصادی و دارایی ارایه کند .
ماده 14 ـ شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی موظف است از طریق حسابرسی داخلی یا اعزام مامور به واحدهای تابع خود در مرکز شهرستانها به جریان امور مالی بطور مستمر نظارت کند .
ماده 15 ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی می تواند اختیارات موضوع این آئین نامه را به قایم مقام کمیته یاد شده تفویض کند .
ماده 16 ـ کمیته امداد امام خمینی موظف است گزارش عملکرد هزینه و عملیات موضوع این آئین نامه را هر چهار ماه به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط در مجلس شورای اسلامی ارسال کند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
كمیته امداد امام خمینی
موضوع :