جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 10414 24/8/1374

وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی ، وزارت جهاد سازندگی ، وزارت دادگستری ، وزارت صنایع ، وزارت کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور که در جلسه مورخ 21/8/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214 /ت 287 هـ مورخ 23/7/1374 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد .

ماده 1 ـ در این آئین نامه واژه های زیر بجای عبارتهای مشروح مربوط بکار می رود :
الف ـ قانون : قانون « نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام »
ب ـ اداره های مامور وصول درآمدهای دولت : هر اداره یا سازمان یا موسسه دولتی که به موجب قوانین با شرح وظایف مصوب سازمانی خود موظف به وصول درآمدهای دولت باشند ، مانند گمرک ، دخانیات و شیلات .
ج ـ سازمان کاشف : سازمانی است که وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را بعهده دارد .
د ـ کمیسیون مرکزی : کمیسیون مرکزی قیمت گذاری و نظارت بر فروش متشکل از نمایندگان وزارتین بازرگانی و کشور ، سازمان تعزیرات حکومتی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش تملیکی که با مسئولیت ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مرکز تشکیل خواهد شد .
هـ ـ کمیسیون استان : کمیسیون قیمت گذاری و نظارت بر فروش که در هر استان تشکیل می گردد و متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی ، سازمان تعزیرات حکومتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و با مسئولیت سازمان مذکور می باشد .
وـ خریداران : سازمانها و فروشگاههای زنجیره ای و اتحادیه های تعاونی مصرف که می تواند در خرید کالا شرکت نمایند ، از جمله فروشگاههای زنجیره ای رفاه ، شهر و روستا ، سازمان اتکا ، فروشگاههای سپه ، اتحادیه های امکان ، فرهنگیان ، کارکنان دولت .
ز ـ پایه بهای کالا : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق وارداتی عبارت اند از ارزش سیف بر اساس قیمت ارز صادراتی ( بر مبنای اعلام بانک مرکزی ) و مبالغ سود بازرگانی مندرج در ماده 15 مقررات صادرات و واردات و عوارض مربوط به همان کالاست .
ح ـ قیمت کارشناسی کالا : قیمتی است که کمیسیون های استانها با استفاده از کارشناس خبره و با توجه به پایه بهای کالاها تعیین می نمایند ماده 2 ـ دبیرخانه کمیسیون مرکزی قیمت گذاری و نظارت بر فروش موظف است حداقل در هر ماه یک بار جلسه کمیسیون مرکزی را تشکیل و عملکرد کمیسیونهای استانها را مورد ارزیابی قرار دهد .
کمیسیون مذکور قیمت پایه کالاها بر اساس بند «ز» ماده 1 هر سه ماه یک بار تعیین و به کمیسیونهای استانها ابلاغ خواهد نمود . ضمنا این کمیسیون موظف دستور العمل های اجرائی این آئین نامه را تهیه و ابلاغ نماید و نظرات کمیسیون مرکزی برای کمیسیونهای استانها لازم الاجرا می باشد .
ماده 3 ـ اداره های مامور وصول درآمدهای دولت موظفند طبق قوانین مربوطه بلافاصله پس از ضبط کالا نسبت به اعلام مشخصات کامل کالاهای مکشوفه به دبیرخانه کمیسیون استان اقدام نمایند .
ماده 4 ـ دبیرخانه کمیسیون قیمت گذاری و نظارت بر فروش استانها موظفند هفته ای یک بار ( حداکثر دو هفته ای یک بار ) نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون در محل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اقدام و در خصوص تمام گزارشات واصله برابر اتخاذ تصمیم نماید . کمیسیون با حضور نصف به علاوه یک نفر اعضا رسمیت می یابد .
تبصره 1 : در استانهایی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نماینده مقیم نداشته باشد جلسات در محل اداره های کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شوند .
تبصره 2 : تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری کالاهای دخانی و شیلاتی با دعوت از نمایندگان ذی ربط در کمیسیون صورت خواهد گرفت و در صورت عدم حضور نمایندگان مذکور در جلسه تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد .
ماده 5 ـ کمیسیون های استان ها با توجه به نرخ های ابلاغی از سوی کمیسیون مرکزی موضوع (ماده 3 ) نسبت به تعیین بهای کارشناسی کالاهای هر پرونده با استفاده از کارشناسان خبره و بر حسب نوع و کیفیت کالا اقدام و صورت جلسه ای مشتمل بر تعداد پرونده های مطروحه و تصمیمات متخذه در آن جلسه جهت اجرا تنظیم می نمایند .
ماده 6 ـ دبیرخانه کمیسیون های استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه نسبت به دعوت خریداران برای شرکت در جلسه فروش اقدام و تاریخ برگزاری جلسات فروش حداکثر سه روز از تاریخ دعوت نامه می باشد .
ماده 7 ـ کمیسیونهای استانها کالاهای سریع الفساد از جمله مواد غذایی و نوشیدنی فاسد شدنی را حداکثر ظرف مدت سه روز تعیین تکلیف و نسبت به فروش خریداران ( بند ماده 1 ) اقدام و گزارش آن را به کمیسیون مرکزی ارسال دارند .
تبصره ـ کمیسیون مرکزی دستورالعمل اجرائی برای فروش سایر کالاهایی را که سریعا ضایع می گردد از جمله احشام و میوه جات را به کمیسیون استانها ابلاغ خواهند کرد .
ماده 8 ـ جلسات فروش با حضور حداقل سه خریدار رسمی خواهد شد و در صورتیکه تعداد خریداران به حد نصاب نرسد جلسه بعدی بدون رعایت حد نصاب فوق الذکر حداکثر ظرف مدت 24 ساعت تجدید خواهد شد .
ماده 9 ـ دبیرخانه کمیسیون استانها اطلاعات مربوط به زمان و مکان فروش را به اطلاع خریداران خواهند رساند .
ماده 10 ـ در هر مرحله از فروش کالا ، متناسب با ارزش کالای موجود و تعداد خریداران شرکت کننده ، سهمیه ای ( از انواع کالاهای موجود) برای هر یک از خریداران ( با اولویت در پیشنهاد قیمت و نحوه پرداخت) از سوی کمیسیون استان تعیین می گردد .
ماده 11 ـ فروش کالا به صورت نقدی است و در موارد استثنایی با تصویب کمیسیون استان خریداران می توانند حداکثر تا یک هفته نسبت به پرداخت بهای کالای مورد معامله خود اقدام نمایند .
ماده 12 ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان موظف است بلافاصله پس از دریافت رسید واریز بهای کالا به حساب سازمان مذکور نسبت به صدور احکام فروش اقدام نماید و مبالغ حاصل از فروش را به حساب خزانه واریز کند .
ماده 13 ـ خریداران موظف اند از تاریخ احکام فروش کالا از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حداکثر ظرف مدت 5 روز نسبت به تحویل کالا و انتقال آن اقدام نمایند .
ماده 14 ـ ادارات مامور وصول در آمدهای دولت موظفند پس از هر مرحله فروش نسبت به تعیین سهم هر یک از سازمانهای کاشف و کاشفین اقدام و مراتب را به خزانه و سازمان کاشف دارند و نسبت به پرداخت سهم هر یک از محل تنخواه مربوطه اقدام کنند .
ماده 15 ـ کمیسیونهای استانها موظفند روشهای نظارتی برای کنترل فروش کالاهای فروخته شده به خریداران را بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی کمیسیون مرکزی برای عرضه مستقیم به مصرف کنندگان پیش بینی و اعمال نمایند .
ماده 16 ـ خریداران موضوع ماده 6 این آئین نامه موظفند برای عرضه مستقیم کالاهای مشمول این آئین نامه به مصرف کنندگان ، کالا به صورت خرده فروشی عرضه نمایند .
ماده 17 ـ کمیسیون مرکزی موظف است گزارش عملکرد کمیسیونهای استانها را به صورت ماهانه به معاونت اجرائی رییس جمهور گزارش نماید .
ماده 18 ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات و آئین نامه های مغایر با این آئین نامه ملغی می باشد .
تبصره ـ کلیه کالاهای قاچاق موجود در انبارها بر اساس مفاد این آئین نامه به فروش می رسد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :