جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 32109 /ت 14579 هـ 2/9/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/8/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6420 / د مورخ 6/10/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
1 ـ از تاریخ 1/1/1375 به متصدیان مشاغل تخصصی دستگاههای دولتی مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( اعم از نظامی و انتظامی ) فوق العاده خاص به میزان حداقل 20% و حداکثر 40% حقوق مبنا و فوق العاده شغل آنان پرداخت می شود .
2 ـ فوق العاده خاص متصدیان مشاغل تخصصی آن دسته از دستگاههایی که در اجرای ماده 6 قانون یاد شده به موجب مصوبات خاص تعیین شده است ، کماکان بر اساس مقررات پرداخت می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :