جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 29693 /ت 15440 هـ 2/9/1374

وزارت کشاورزی ـ وزارت جهاد سازندگی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/8/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1196 ـ 80/2143 ـ 102 مورخ 21/5/1374 سازمان برنامه و بودجه و تایید وزارتخانه کشاورزی و جهادسازندگی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 76 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه چگونگی اجرای طرحهای مربوط به وزارتین کشاورزی و جهد سازندگی موضوع تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ در این آئین نامه واژه های اختصاری زیر ، به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند :
الف ـ وزارتین : وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی .
ب ـ بانک : بانک کشاورزی و سرپرستیهای استان .
ج ـ سازمانهای استان : سازمان کشاورزی و سازمان جهاد سازندگی استانها .
د ـ کمیته مشترک ـ کمیته مرکب از نمایندگان یکی از وزارتین ، حسب مورد و سازمان برنامه و بودجه .
ماده 2 ـ اهم وظایف کمیته مشترک به شرح زیر می باشد :
الف ـ بررسی دلایل رد قبول توجیه طرحهای ارسالی از طرف بانک .
ب ـ بررسی و تصویب طرحهای که از نظر بانک موجه تشخیص داده شده اند .
ج ـ بررسی و موافقت با تامین وثایق مورد نظر بانک موجودی حسابهای مخصوص در مواردی که اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه به متقاضیان از نظر ارایه وثایق با اشکال مواجه باشد .
د ـ بررسی شرایط اجرای هر طرح و امکانات استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این آئین نامه و تاثیر سرمایه گذاری بر درآمد افراد ذی نفع و تعیین درصد وام یا بخشودگی تمام یا قسمتی از سود یا سود سهم الشرکه وزارتین از قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی به عنوان کمک بلاعوض .
تبصره 1 ـ کمیته مشترک به منظور تسریع در اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه بخشی از وظایف خود را با دستور العمل و ضوابط مشخص به سازمانهای استان و سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید .
تبصره 2 ـ دبیرخانه کمیته مشترک در وزارتین یا سازمانهای استان ـ حسب مورد ـ تشکیل می شود .
ماده 3 ـ کلیه طرحها و پروژه های قابل اجرا در زمینه های آب و خاک کشاورزی ، دام و طیور و شیلات ، احیای منابع طبیعی و آبخیزداری مشمول تبصره (76 ) و مفاد این آئین نامه می باشند .
تبصره ـ شناسایی و تعیین مشخصات کلیه طرحها و پروژه های موضوع ماده (3) این آئین نامه ، حسب مورد بر عهده وزارتین و سازمانهای استان است . وزارتین و سازمانهای استان طرحها و پروژه های یاد شده و کلیه اطلاعات مربوط را به صورت کتبی برای انجام اقدامهای بعدی به بانک معرفی می کنند . در صورت تعیین اولویت طرحها و پروژه ها بر عهده وزارتین ـ حسب مورد ـ است .
ماده 4 ـ تمامی امور مربوط به بررسی و ارزیابی طرح ، برآورد حجم سرمایه گذاری لازم ، میزان و نوع وثایق مورد نیاز ، طول مدت قرارداد اجرای طرح ، طول مدت و چگونگی باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی بر عهده بانک است که در قالب ضابطه ها و معیارهای متداول اعتباری و بانکی انجام می گیرد و گزارش توجیهی لازم نیز توسط بانک تنظیم می شود .
ماده 5 ـ عملیات اجرائی پروژه های مصوب تا خاتمه حسب مورد بر عهده وزارتین ( سازمانهای استان ) و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بخش خصوصی و یا تعاونی است که بنا به تشخیص و معرفی وزارتین ( سازمانهای استان ) صورت می گیرد . وزارتین ( سازمانهای استان ) به همراه معرفی طرح ، نسبت به معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مجری طرح نیز اقدام می کنند . مجری طرح مکلف است کلیه همکاریهای لازم را با بانک در مورد ارایه اطلاعات مورد نیاز بانک به عمل آورد .
تبصره 1 ـ در صورتی که ترغیب و تشویق وزارتین و بانک ، متقاضیان حوزه عمل شامل افراد متشکل در گروههای زراعت جمعی شرکتهای تعاونی روستایی ، و حقوقی ، در هر یک از مراحل اجرائی طرح مایل به مشارکت در سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه باشند ، مشروط به واگذاری وکالت و نمایندگی اجرائی به مجری طرح ، می توانند به نسبت سهمی که از کل هزینه طرح قبول می کنند با بانک و وزارتین ( سازمانهای استان ) مشارکت کنند .
تبصره 2 ـ نظارت فنی بر اجرای طرح در هر مورد بر عهده وزارتین (سازمانهای استان ) است این موضوع مانع حق نظارت بانک بر پیشرفت عملیات اجرائی طرح از نظر کمی و کیفی و نحوه جذب تسهیلات نخواهد بود .
ماده 6 ـ بانک موظف است گزارش توجیهی طرحهایی را که پس از بررسیهای انجام شده موجه تشخیص می دهد ، همچنین دلایل نداشتن توجیه طرحهایی که موجه تشخیص نداده است را حداکثر ظرف یک ماه به کمیته مشترک ارسال کند ، در غیر این صورت طرح در کمیته مشترک قابل تصمیم گیری خواهد بود .
تبصره 1 ـ طرحهایی که از نظر بانک موجه تشخیص داده شده اند با صدور مصوبه کمیته مشترک قابل اجرا خواهند بود .
تبصره 2 ـ طرحهایی که از نظر بانک کاملا توجیه نشده اند ، حتی المقدور در ابتدا سعی می شود با نظر و توصیه های کمیته مشترک پس از بررسی طرح و اعمال تعدیلات لازم در زمینه های مورد اشکال فنی یا مالی اقدام گردد .
در صورت عدم امکان بر طرف ساختن اشکالات از نظر تطبیق طرح با ضوابط اعتباری بانک ، در صورتی که هنوز نظر وزارت به هر علت بر اجرای طرح مزبور باشد ، کل منابع مالی مورد نیاز طرح فقط از محل منابع مالی وزارتین ( سازمانهای استان ) تامین می شود و بانک در این مورد فقط کارگزار اعتباری عمل می نماید .
ماده 7 ـ تنظیم روابط بانک با استفاده کننده از تسهیلات موضوع این آئین نامه ، بر اساس مقررات و آئین نامه های اعتباری بانک و مفاد این آئین نامه و قرارداد مشارکت مدنی است که در ارتباط با تامین منابع مالی ، نحوه اجرای طرح و نظارت بر عملیات اجرائی و مصارف وجوه ، میان بانک و استفاده کننده منعقد می شود طول مدت قرارداد مشارکت مدنی حداکثر سه سال است .
ماده 8 ـ سقف برداشت نهایی از اعتبار هر طرح مربوط به برنامه های مختلف همچنین میزان برداشت از هر تخصیص اعتبار توسط وزارتین (سازمانهای استان ) به ترتیبی تعیین می شود که مجموع برداشتهای مورد اشاره از سی درصد 30% سر جمع اعتبارات عمرانی ملی و استانی مصوب برنامه مربوط تجاوز نکند . درصد یاد شده از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه با درخواست وزیر مربوط یا رییس سازمان در هر استان ، در صورتی که اختیارات وزیر در این خصوص به رییس سازمان در استان تفویض شده باشد ، توسط خزانه به حسابهای مخصوص برنامه های موضوع ماده 3 این آئین نامه که نزد شعبه مرکزی بانک و یا شعبه مرکزی استانها افتتاح خواهد شد ، توزیع می شود و با اعلام مراتب از سوی دستگاه مربوط ، مبالغ مزبور توسط ذی حساب هزینه قطعی منظور می شود. موجودی این حسابها به عنوان وجوه تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مصوب کمیته مشترک تلقی می شود و بانک به میزان سهم و بانک ه میزان سهم وزارتین مربوط ( سازمانهای استان ) در تامین منابع این طرحها از حسابهای یاد شده برداشت می کند .
ماده 9 ـ منابع مالی لازم برای طرحهای مصوب کمیته مشترک با توجه به مفاد ماده 6 این آئین نامه و بر اساس مندرجات قرارداد منعقد شده میان بانک و دستگاه اجرائی طرح بر اساس دو سهم وزارتین ( سازمانهای استان ) و متقاضیان ذی ربط در حساب وجوه مدنی نزد بانک کشاورزی مدنی بانک کشاورزی متمرکز می شود .
تبصره ـ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در مورد طرحهای مصوب موکول به تامین و تکافوی موجودی حسابهای مخصوص نزد بانک برای پرداختهای حداقل سال اول اجرای هر طرح و پرداخت احتمالی تعهدات و تضمینهای سررسید همان سال و مراعات مواد (10) و (13) این آئین نامه است .
ماده 10 ـ برای تسریع در امر بهره برداری از طرحها و بازیافت سرمایه گذاری انجام شده بانک و وزارتین ( سازمانهای استان ) کوشش می کنند تا هر طرح حتی المقدور به بخشهای کوچکتری تقسیم شود ، به گونه ای که عملیات هر بخش موضوع یک فقره قرارداد مشارکت مدنی جداگانه قرار گیرد تا به مجرد آماده بهره برداری شدن هر بخش ، قراردادهای فروش اقساطی لازم با متقاضیان مربوط منعقد شود .
ماده 11 ـ در صورتی که اعطای تسهیلات بانکی موضوع این آئین نامه به متقاضیان فقط از نظر وثایق مورد نظر بانک با اشکال مواجه شود ، با تصویب کمیته مشترک می توان تضمین لازم را از محل موجودی حساب مخصوص تامین کرد .
ماده 12 ـ کمیته مشترک می تواند با عنایت به شرایط اجرای طرح و امکانات اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در اجرای طرح و درآمد حاصل از اجرای طرح ، تمام یا قسمتی از سود و اصل سهم الشرکه وزارتین ( سازمانهای استان ) از قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی را به عنوان کمک بلاعوض تلقی کند و مورد بخشودگی قرار دهد . در این صورت تنظیم قراردادهای مربوط با متقاضیان به گونه ای است که فقط متضمن وصول تمام اصل و سود سهم الشرکه که بانک و سهم خارج از شمول بخشودگی اصل و سود سهم الشرکه وزارتین (سازمانهای استان ) باشد .
ماده 13 ـ بانک موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت باز پرداخت اقساط تسهیلاتی را که از محل بودجه عمومی تامین شده است در حساب جداگانه ای نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرحهای موضوع ماده (3) این آئین نامه در اختیار وزارتین (سازمانهای استان ) قرارداده شود .
تبصره ـ از منابع سهم الشرکه وزارتین ( سازمانهای استان ) که توسط بانک وصول می شود . دو درصد (2% ) به عنوان کارمزد به بانک تعلق خواهد داشت .
ماده 14 ـ سود مورد انتظار بانک برای سهم خود از مجموع تسهیلات اعطایی به طرحهای موضوع این آئین نامه در مرحله مشارکت مدنی و در مرحله فروش اقساط بر اساس مفاد تبصره (77) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و از حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای قبیل فعالیتها در زمینه هزینه های سرمایه ای تجاوز نمی کند .
ماده 15 ـ بانک موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به منابع و مصارف ، با تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطایی به هر طرح و وضعیت موجودی و برداشتهای حسابهای مخصوص به آسانی قابل تحصیل باشند و هر سه ماه گزارش جامع عملکرد موضوع این آئین نامه را به دبیر خانه کمیته مشترک ارسال نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :