جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 9240 /ت 15660 هـ 7/9/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به پیشنهاد شماره 4150 /د / 1 مورخ 3/7/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
1 ـ در ماده 4 تصویبنامه شماره 7113 /ت 15022 هـ مورخ 11/6/13774 تاریخ اجرا به 1/1/1374 تغییر می یابد .
2 ـ متن ماده 4 تصویبنامه شماره 20272 /ت 515 هـ مورخ 14/1/1374
حذف و تبصره ذیل آن جایگزین متن ماده یاد شده می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :