جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 10863 /ت 15081 هـ 5/9/1374

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به پیشنهاد شماره 47819 / 720 / 51 مورخ 24/2/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود :
1 ـ تصویبنامه شماره 14742 /ت 373 هـ مورخ 12/10/1374 لغو می شود .
2 ـ در ماده 2 آئین نامه اموال دولتی ، موضوع تصویبنامه شماره 10424 /ت 112 هـ مورخ 11/7/1372 عبارت « و یا شرکتهای » حذف می شود
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :