جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 11192 /ت 15901 هـ 12/9/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/8/1374 تصویب نمود :
1 ـ در سطرهای سوم و چهارم تبصره 2 اصلاحی موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 29052 /ت 13730 هـ مورخ 8/7/1374 و سطر اول تبصره موضوع بند 2 تصویبنامه یاد شده قبل از عبارت « حقوق مبنا » کلمه « حداقل » اضافه می شود .
2 ـ در مواد 3 و 7 تصویبنامه شماره 54910 /ت 630 مورخ 9/8/1374 هیات وزیران ، مبنای محاسبه فوق العاده های سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری حقوق مبنای مستخدم تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :