جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود ، مبالغی را به شرح زیر از فارغ التحصیلان خارج از کشور ، بابت ارزشیابی مدارک تحصیلی آنان دریافت و پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور ، معادل 100% آن را برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرائی ارزشیابی ، هزینه نمایند :
1 ـ بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع تحصیلی کاردانی یا معادل آن بیست هزار (20000 ) ریال .
2 ـ بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی مقطع کارشناسی یا معادل آن چهل هزار ( 40000 ) ریال .
3 ـ بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن هشتاد هزار (80000 ) ریال
4 ـ بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع بالاتر از کارشناسی ارشد و کمتر از دکترا یا معادل آن نود هزار ( 90000 ) ریال .
5 ـ بابت هزینه تشکیل پرونده بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع دکترا یا معادل آن یکصد هزار ( 100000 ) ریال
6 ـ بابت هزینه تشکیل پرونده بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع بالاتر از دکترا ( دوره های تخصصی ) در هر مورد یکصد و بیست هزار ( 120000 ) ریال .
7 ـ هزینه هر بار صدور گواهی ارزشیابی المثنی برابر هزینه صدور گواهی ارزشیابی اصلی است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :