جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 9492 /ت 15721 22 /9/1374

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/9/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 11790 /100 مورخ 2/8/1374 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد بند ـ (هـ) تبصره 84 قانون « برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » ـ مصوب 1373 ـ آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ شهرداریهای سراسر کشور اراضی با کاربری های آموزشی ، فرهنگی ، خدماتی را در محدوده قانونی و حریم شهرها بر اساس طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی مصوب با تکمیل فرم مشخصات پیوست این آئین نامه به دستگاههای ذی ربط معرفی می کنند.
ماده 2 ـ دستگاههای ذی ربط اراضی مورد نیاز خود به تدریج پس از اعلام شهرداریها به ترتیب اولویت ، همراه با فرم موضوع ماده (1) این آئین نامه و مشخصات ثبتی زمین جهت خرید و تملک به سازمان مسکن شهرسازی استان معرفی می کنند .
ماده 3 ـ وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان استان ) مکلف است مطابق لایحه قانونی « نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت » ـ مصوب 17/11/1358 ـ شورای انقلاب اسلامی ایران با جلب همکاری نمایندگی دستگاههای ذی نفع ، اراضی معرفی شده را براساس قیمت عادله از مالکین خریداری و اسناد مالکیت را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی خود اخذ نمایند .
ماده 4 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور مکلفند در مورد پاسخ استعلامهای دستگاههای ذی ربط و انجام اقدامات مربوط به صدور اسناد این اراضی ، همچنین تعیین تکلیف آنها به صورت خارج از نوبت اقدام نمایند .
ماده 5 ـ دستگاههای ذی ربط مکلفند بلافاصله پس از تحویل زمین نسبت به حفظ و حراست آن اقدام کنند و حداکثر ظرف سی ماه از تاریخ واگذاری در مورد اجرای طرح وآغاز عملیات اقدام نمایند . در موارد خاص این مدت حسب درخواست دستگاه ذی ربط و تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه قابل افزایش است . پس از مواعد مذکور و در صورت عدم اجرای طرح توسط دستگاه ذی ربط ، قرارداد واگذاری فسخ میشود و ملک با حفظ کاربری به مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان بازگردانده می شود و دستگاه مذکور حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .
ماده 6 ـ دستگاههای ذی ربط به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی مزبور به غیر از کاربری تعیین شده نیستند و در صورت تغییر کاربری یا منتفی شدن اجرای طرح باید اراضی را با فوریت به مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان بازگردانند تا در صورت نداشتن کاربری عمومی و تمایل مالک یا مالکین به آنها بازگردد .
ماده 7 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند حسب درخواست کتبی دستگاههای ذیربط بر اساس مفاد تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف یک هفته بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام برو کف مجوز لازم را جهت احداث بنا با رعایت کاربری مربوط کاربری مربوط نمایند و در هر حال رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاههای مذکور ضروری است .
ماده 8 ـ وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تامین هزینه های لازم جهت اجرای موضوع این آئین نامه به تجویز بند «الف» تبصره 84 یاد شده مکلف است در موقع واگذاری اراضی خود در طرحهای مسکونی ( موضوع قانون زمین شهری ) علاوه بر بهای زمین تا 80% بهای منطقه ای را به تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی از متقاضیان اخذ و به حساب خاصی که با رعایت مقررات از طریق وزارت مذکور تحت عنوان صندوق تبصره 84 افتتاح می شود واریز و هزینه نماید .
ماده 9 ـ شهرداریها مکلفند بخشی از ارزش اضافی ناشی از تغییر کاربری های موجود را ، به استثنای اراضی موضوع ماده 8 این آئین نامه و نیز به غیر از کلیه مواردی که توسط شهرداریهای سراسر کشور به منظور تامین سطوح خدماتی منظور در این تبصره و سایر خدمات شهرداریها با مالکین براساس قانون توافق می گردد به میزان مندرج در ماده 10 این آئین نامه هنگام صدور پروانه ساختمانی علاوه بر دریافتهای قانونی شهرداریها مشخص کنند و پس از ارایه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ تعیین شده به حساب صندوق تبصره 84 یاد شده به صدور پروانه مذکور اقدام نماید .
تبصره کاربری های موجود از نظر این آئین نامه وضعیت کنونی استفاده از زمین است ، خواه دارای مستحدثات باشد یا نباشد و هرگونه تغییر کاربری در طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری اراضی دارای کاربری مصوب ، به کاربری انتفاعی یا با انتفاع بیشتر ، حسب مورد بر اساس تصویب مراجع ذی ربط ، مشمول مفاد این آئین نامه می گردد .
تبصره 2 ـ کاربری های انتفاعی ، شامل کاربری های مسکونی تجاری ، تجاری صنعتی ، همچنین کاربری های اداری بخش خصوصی ، مانند : دفاتر موسسات شرکتها ، ساختمان پزشکان و غیره مطابق پروانه صادر شده براساس طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی است .
ماده 10 ـ ارزش اضافی ناشی از کاربری های موضوع این آئین نامه به شرح زیر تعیین می شود :
1 ـ بابت هر متر مربع ساختمان تجاری ، اداری و غیره که از قبل فاقد کاربری بوده ، معادل 150% قیمت منطقه ای یک متر مربع زمین .
2 ـ بابت هر متر مربع ساختمان تجاری ، اداری و غیره که کاربری قبلی آن به کاربری با انتفاع بیشتر تغییر یافته معادل 80% قیمت منطقه ای یک متر مربع زمین .
تبصره ـ مالکین می توانند به جای پرداخت وجوه نقدی از طریق توافق ، بخشی از زمین خود را ، در موقع تغییر کاربری به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نمایند . این گونه زمینها بابت عوض ، به مالکینی که زمین آنها در اجرای تبصره 84 موضوع این آئین نامه تملک می شود قابل واگذاری است .
ماده 11 ـ وزارت مسکن و شهرسازی معادل هزینه های انجام شده را بابت اجرای تبصره 84 موضوع این آئین نامه از حساب صندوق برداشت می نماید .
ماده 12 ـ وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص تملک اراضی موضوع این آئین نامه ، مکلف است در حد امکانات صندوق اقدام نماید .
ماده 13 ـ به منظور رعایت اولویت و در نظر داشتن اعتبارات موجود در
تملک و واگذاری اراضی مشمول تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی و پیگیری جهت رفع موانع احتمالی در این زمینه ، در هر استان کمیسیون هماهنگی تامین فضاهای عمومی استان با شرکت اعضای زیر تشکیل می گردد .
1 ـ استاندار ( یا معاون عمرانی وی ) به عنوان رییس کمیسیون .
2 ـ رییس مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان
3 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه
تبصره 1 ـ در مورد شهر تهران ، شهردار تهران یا نماینده وی به اعضای کمیسیون اضافه خواهد شد .
تبصره 2 ـ کمیسیون موضوع این ماده موظف است اولویت در تملک و واگذاری اراضی را با رعایت اعتبارات موجود در صندوق و نیازهای دستگاههای ذی ربط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و طرحهای توسعه شهری تعیین نماید .
تبصره 3 ـ تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضا لازم الاجرا است . دبیرخانه کمیسیون در مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر بوده و تصمیمات کمیسیون را حسب مورد ابلاغ یا اجرا می نماید .
ماده 14 ـ خرید زمین های موضوع این آئین نامه در صورت آمادگی دستگاه مربوط برای خرید ، از شمول ضوابط اجرائی بودجه مستثنا است
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :