×

قانون ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج فارس ، استان سیستان و بلوچستان و لارستان

قانون ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج فارس ، استان سیستان و بلوچستان و لارستان

قانون-ترخیص-اتومبیلهای-وارده-به-کشور-توسط-ساکنین-جزایر-خلیج-فارس-،-استان-سیستان-و-بلوچستان-و-لارستان

روزنامه سمی شماره 11073-8/12/1361
شماره 82918 23/11/1361
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده - به گمرک ایران اجازه داده میشوداتومبیلهای سواری و وانت متعلق به ساکنین جزایرایرانی خلیج فارس واستان سیستان و بلوچستان و لارستان را که از طریق غیرمجاز به کشرو وارد شده اند با تائید مالکیت و احراز سکونت آنان در منطقه در صورت مراجعه تا تاریخ 31/1/62 و اظهاربه گمرک بادریافت حقوق گمرکی وسود بازرگانی و عوراض بر مبنای ارزش سیف آخرین مدل با قید غیرقابل خروج از منطقه (جزیره - استان ) تاپنج سال برای هرنفریکدستگاه ترخیص نماید
تبصره - مقررات قانونمزبور ناظر است به اتومبیلهائی که حداکثر تا تاریخ پایان شهریورماه 60 به کشور وارده شده اند واتومبیلهائی که حداکثر تا تاریخ پایان شهریور ماه 60 به کشور وارد شده اند با تائید مالکیت و احراز سکونت آنان در منطقه در صورت مراجعه تا تاریخ 31/1/62و اظهار به گمرک بادریافت حقوق گمرکی وسودبازرگانی و عوراض بر مبنای ارزش سف آخرین مدل با قیدغیرقابل خروج از منطقه (جزیره - استان ) تا پنج سال برای هر نفر یکدستگاه ترخیص نماید0
تبصره - مقررات قانون مزبور ناظراست به اتومبیلهائی که حداکثر تا تاریخ پایان شهریورماه 60 به کشور وارد شده اند و اتومبیلهائی که فاقد سابقه ثبت خودرو در دفاتر فرمانداری یابخشدرای یا گمرک باشند یا بعدا" به کشور ارد شده قابل ترخیص نبوده در صورت تحویل به گمرک و صدور قبض انبار تا دو ماه پس از لازم الاحرا شدن این قانون میتوانند اتومبیل خود را مرجوع نمایند بعداز انقضای مهلت مزبور اتومبیلهای موصوف مشمول مقررات قاچاق خاهند بود0
قانونف وق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه روز یکشنبه سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شواری اسلامی تصویب و به تائید شورا ینگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11073

تاریخ تصویب : 1361/11/03

تاریخ ابلاغ : 1361/12/08

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.