جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 36455 /ت 15430 هـ 17/11/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/11/1374 بنا به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید شماره 1822 /د /1 مورخ 17/5/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تامین اجتماعی ـ موضوع تصویبنامه شماره 16711 /ت 153 هـ مورخ 23/5/1374 هیات وزیران ـ به شرح زیر اصلاح می شود .
1 ـ ماده 3 به شرح زیر اصلاح می شود :
« ماده 3 ـ میزان فوق العاده شغل کارکنان سازمان حداقل 50% و حداکثر 150% حقوق مبنای گروه مربوط تعیین می شود .
2 ـ در تبصره 3 ماده 3 پس از عبارت «فوق العاده شغل مشاغل تخصصی و تحقیقی » عبارت « و آموزشی » اضافه می شود .
3 ـ متن زیر به عنوان ماده 5 و تبصره آن به دستورالعمل یاد شده اضافه و شماره مواد 5 ، 6 به ترتیب به 6 و 7 اصلاح می شود .
« ماده 5 ـ سازمان می تواند به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب به شاغلان مشاغل اختصاصی و مدیریت حداکثر تا میزان 80% حقوق مبنا و فوق العاده شغل گروه مربوط به شاغلان سایر مشاغل تخصصی بین 20% تا 40% حقوق مبنا و فوق العاده شغل گروه مربوط فوق العاده خاص پرداخت می شود .
تبصره ـ ضوابط پرداخت فوق العاده خاص توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه به تصویب هیات وزیران می رسد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :