جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 36437 /ت 15586 هـ 17/11/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1549 / م/110 مورخ 19/6/1374 سازمان برنامه و بودجه و در اجرای تبصره 4 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1375 یک صد و چهل 140 ریال تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :