جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 36783 /ت 15709 ک 24/11/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون رفاه اجتماعی هیات دولت در جلسه مورخ 8/11/1374 بنا به پیشنهاد شماره 4629 /د/1 مورخ 11/7/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 68694 /ت 756 مورخ 4/9/1374 ) و به استناد بند «ب» ماده 11 قانون استخدام کشوری تصویب نمود :
ستاد امر به معروف و نهی از منکر جز موسسات اشاره شده در بند 10 فهرست وزارتخانه و موسسات موضوع بند «ب» ماده 11 قانون استخدام کشوری ـ منضم به آئین نامه ماموریت ـ محسوب می شود و ماموریت ده نفر از مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری پس از هماهنگی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ستاد یاد شده ، با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان با توافق دستگاههای ذی ربط از اعتبار موسسه متبوع یا اعتبار موسسه محل ماموریت تا شش ماه مجاز است .
تمدید ماموریت در صورت نیاز ستاد و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است .
این تصویبنامه در تاریخ 17/11/1374 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :