جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 14238 /ت 15626 هـ 29/11/1374
وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/11/1374 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 989 هـ ـ ب مورخ 27/6/1374 ) تصویب نمود :
آئین نامه مالی شرکت خدمات هوایی کشور موضوع تصویبنامه شماره 13001 /ت 336 هـ مورخ 1/9/1373 به شرح زیر اصلاح می شود :
1 ـ در ماده 4 عبارت « مستخدمانی » به عبارت « مستخدمان رسمی » تغییر می یابد .
2 ـ ماده 6 به شرح زیر اصلاح می شود .
« ماده 6 ـ مدیر شرکت می تواند فردی را از میان مستخدمان رسمی با موافقت ذی حساب و مدیر مالی شرکت به عنوان عامل ذی حساب منصوب کند . ذی حساب می تواند با مسوولیت خود و با اطلاع مدیر عامل قسمتی از اختیارات سازمانی خود را به عامل ذی حساب تفویض نماید .»
3 ـ در تبصره 1 ماده 7 عبارت « به تصویب هیات مدیره خواهد رسید » به عبارت « توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود » تغییر می یابد .
4 ـ در ماده 13 بعد از عبارت « امضای مجاز شرکت » عبارت « از جمله امضای ذی حساب » اضافه می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :