جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 37054 /ت 16239 هـ 7/12/1374

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/12/1374 بنا به پیشنهاد شماره 8233 /4 مورخ 9/11/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالی تصویب نمود :
مبلغ مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور روسیه ـ موضوع جدول پیوست تصویبنامه شماره 5555 / ت 14644 هـ مورخ 8/5/1374 ـ از 320 دلار به 370 دلار افزایش می یابد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :