جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 2032 / 74/ 1 26/12/1374

به موجب اختیارات حاصل از قانون اصلاح مواد 1و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب 1370 آئین نامه اجرایی آن و اصلاحیه مورخ 13/8/1372 به شرح زیر اصلاح می شود :
1 ـ یک تبصره دیگر به ماده 13 اضافه می شود .
تبصره 2 ـ در صورتیکه تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از بیست نفر باشند و مالک یا مالکین با ارایه اسناد و مدارک و نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند . رییس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق می دهد در این مورد رعایت ماده 30 آئین نامه الزامی نیست .
2 ـ یک تبصره به ماده 20 اضافه می شود .
تبصره ـ مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات و آرا هیاتهای نظارت ، شورای عالی ثبت می باشد .
3 ـ یک تبصره به ماده 24 اضافه می شود .
تبصره ـ در صورتیکه متقاضیان در یک ملک بیش از یک نفر بوده و نام همگی در قبض رسید تقاضانامه و دفتر ثبت شده و یا قبض جداگانه دریافت نموده باشند و فاقد خانه مسکونی دیگر باشند قیمت زمین تا 250 متر مربع برای هر متقاضی به قیمت منطقه ای محاسبه و مابقی به قیمت روز تقویم می شود .
4 ـ دو تبصره به ماده 27 اضافه می شود .
تبصره 1 ـ دبیر هیات حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرارسیدن نوبت پرونده استعلام نماید ، واحد ثبتی مربوط هم مکلف است پاسخ استعلام را حداکثر ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیات داده رسید دریافت دارد و هر گونه تغییرات در وضعیت ثبتی را که ممکن التاثیر در رای هیات باشد پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیات حل اختلاف اعلام نماید .
تبصره 2 ـ در صورت مراجعه متقاضی و اعلام عدم انجام کار توسط کارشناس منتخب در مهلت تعیین شده در اخطار ، دبیر هیات مراتب را جهت انتخاب کارشناس دیگر به ثبت محل گزارش می کند رییس ثبت پس از بررسی و احراز واقع نسبت به انتخاب کارشناس جدید اقدام خواهد کرد . همچنین اگر هیات کارشناسان از مراجعه به محل وقوع ملک خودداری کرده باشند ، مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس می شود تا نسبت به انتخاب هیات کارشناسی جدید اقدام شود .
5 ـ یک تبصره به ماده 28 اضافه می شود .
تبصره ـ در صورت اشتباه در آگهی های موضوع بند 6 ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی ) آگهی های تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز سی روز از تاریخ انتشار خواهد بود .
6 ـ یک تبصره دیگر به ماده 31 اضافه می شود .
تبصره 2 ـ در صورتیکه متقاضیان مشمول قانون ، کلیه هزینه های قانونی را قبلا پرداخت کرده باشند و هیات کارشناسی موضوع ماده 30 آئین نامه هم گزارش خود را همراه با نقشه ارایه دهد دبیر هیات مکلف است کلیه پرونده های موضوع گزارش را که آماده طرح است یک جا به هیات تقدیم و هیات هم نسبت به آنها یک جا و در وقت فوق العاده و خارج از نوبت اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
7 ـ یک تبصره به ماده 32 اضافه می شود .
تبصره ـ در صورتیکه تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود بطوریکه نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد ، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف بوسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثال هم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر ملک جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلا صورت مجلس نمایند در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد .
8 ـ 3 تبصره دیگر به ماده 35 اضافه می شود .
تبصره 2 ـ هیات های حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون ( ماده 148 اصلاحی ) تعیین و در متن رای قید نمایند ، بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد .
تبصره 3 ـ در صورتیکه مرجع ذی ربط اعم از سازمانها و بنیادها و غیره ( صاحب ملک ) وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی نماید موضوع در هیات حل اختلاف بررسی پس از صدور رای هیات مراتب جهت تنظیم سند رسمی منعکس می شود والا متقاضی مکلف است بهای ملک را براساس قیمت تعیین شده رای هیات حل اختلاف به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفتر خانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود .
تبصره 4 ـ چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی پرداخت شود و بهر دلیل صدور سند مالکیت به تاخیر افتد و در این خلال قیمت منطقه ای تغییر باید موجب تعهد جدید متقاضی یا باز پرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود .
9 ـ یک تبصره به ماده 36 اضافه می شود .
تبصره ـ چنانچه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمت هایی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک ) به منظور رفع تعارض اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارایه دهد هر چند متقاضی باقیمانده را کنترل و مساحتی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده سند مالکیت جدید را با حدود واقعی صادر و تسلیم دارد .
10 ـ مبلغ مندرج در ماده 37 آئین نامه اصلاحی از مبلغ 55 هزار ریال به مبلغ 120 هزار ریال افزایش می یابد و مبلغ مذکور قابل استرداد نیست .
11ـ جمله « و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب بایستی عمل شود »
به آخر ماده 38 آئین نامه اصلاحی اضافه می شود .
12 ـ بندهای الف ، ب و ج ماده 39 به شرح زیر اصلاح می شود .
بند الف : حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضا هیات اختلاف برای هر پرونده پنج هزار ریال تعیین می شود .
بند ب : حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده سه هزار ریال تعیین می شود .
بند ج : حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمین که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول قانون ، وظایفی را عهده دار هستند مبلغ پانزده هزار ریال تعیین می شود که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره 39 تقسیم و پرداخت می شود .
13 ـ بند «د» به ماده 39 آئین نامه اصلاحی اضافه می شود .
بند د : حق الزحمه کارکنان ادارات تمرکز دفاتر و املاک دولتی و امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای قانون و آئین نامه وظایفی را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت می شود .
14 ـ ماده 40 به شرح زیر اصلاح می شود .
ماده 40 ـ اصلاحی ـ هزینه کارشناسی یا هیاتهای کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که در صورت ضرورت جلب نظر آنان ، باید قبل از انجام کارشناسی ، و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز و قبض آن تحویل ثبت مربوط شود تا ضمیمه پرونده گردد .
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تاسیسات مربوط
1 ـ تا پانصد متر مربع مساحت ملک مقطوعا پنجاه هزار ریال
2 ـ از پانصد و یک متر مربع تا یکهزار متر مربع مساحت ملک مقطوعا هشتاد هزار ریال .
3 ـ برای قطعات از یکهزار متر مربع به بالا ، نسبت به مازاد بر مساحت بابت هر متر مربع اضافی دوست و پنجاه ریال علاوه دریافت می شود .
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی « اعم از شهری و غیر شهری » و باغات .
1 ـ تا یک هکتار به طور مقطوع 75000 ریال
2 ـ از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار به طور مقطوع 85000 ریال
3 ـ از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار به طور مقطوع 95000 ریال
4 ـ از ده هکتار به بالا به ازا هر هکتار مازاد ، ده هزار ریال اضافه دریافت می شود .
15 ـ ماده 41 آئین نامه اصلاحی به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 41 ـ در مرکز هر استان به منظور اجرای این آئین نامه و تمرکز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای ثبتی هر استان ، حسابی با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان مربوط و ذی حسابی آن به نمایندگی از خزانه داری کل در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح می شود .
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین نامه اصلاحی با مدیر کل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تفاق ذی حساب ثبت استان و در هر مورد با امضا متفق آنها خواهد بود .
هر یک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستانها مکلفند نسبت به پرونده هایی که در هر ماه منجر به صدور رای حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر می شود وجوه مقرر در ماده 39 این آئین نامه را به کیفیتی که مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از کسر سایر هزینه های قانونی مبلغ باقی مانده را ظرف همان مدت به حساب تمرکز وجوه که در مرکز هر استان افتتاح شده یا می شود واریز نمایند .
16 ـ ماده 42 به آئین نامه اصلاحی قبلی به شرح زیر الحاق می شود :
ماده 42 ـ هر یک از ادارات کل ثبت استانها مکلفند پس از کسر هزینه های قانونی و یا تفویض اختیار شده و یا مخارجی که دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمرکز در استان صادر شده باقیمانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز در تهران که بدر خواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح و شماره آن به ادارات کل ثبت استانها ابلاغ شده واریز و یک نسخه از فیش واریزی را اداره کل امور مالی و ذی حسابی سازمان ثبت ارسال دارند . برداشت از حساب مذکور با امضا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق امضا ذی حساب مجاز از طرف وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده یا می شود مجاز خواهد بود .
17 ـ ماده 43 به آئین نامه اصلاحی قبلی به شرح زیر الحاق می شود .
وجوه موضوع مواد 41 ـ 42 این آئین نامه به منظور اجرای قانون اصلاح مواد 1و2 و3 قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن و آئین نامه اجرایی آن در موارد ذیل در موارد ذیل به مصرف خواهد رسید .
تامین مخارج تشکیل هیاتهای حل اختلاف ، استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا دولتی برای عملیات فنی و نقشه برداری ، جبران کسری هزینه های نقاطی که موجودی حساب آنها در این خصوص تکافوی پرداختهای مقرر را نمی نماید ، تهیه تجهیزات فنی تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی و تدارک فضای مناسب اداری ، سازمانی و مسکونی ، تهیه تجهیزات ، امکانات ، تاسیسات خودرو ، وسایل و لوازم اداری ، پرداخت حق الزحمه با فردای که به تشخیص سازمان ثبت به نحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همکاری و فعالیت می نمایند ، تامین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهایی قانون مذکور و صدور و تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان به صورت قراردادی و خرید خدمت تکمیل و توسعه و تجهیزات ساختمانها ، پرداخت هزینه های اداری ، تهیه کامپیوتر و تجهیزات مکانیزه و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت .
حکم ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهای مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق الذکر از تاریخ اجرای قانون است .
سایر مواد آئین نامه اصلاحی قبلی که تغییر حاصل ننموده به قوت خود باقی است .
رییس قوه قضاییه ـ محمد یزدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :