جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره40888 /ت 16496 ک 28/1/1375

ریاست جمهور ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ 26/12/1374 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 1632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1373 ) و به استناد ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمودند :
بند 8 دستورالعمل و روش اجرایی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ـ موضوع بند 3 تصویبنامه شماره 47667 /ت 15548 ک مورخ 3/7/1374 ـ به شرح زیر اصلاح می شود :
« 8 ـ عوارض واردات کالا
عوارض واردات کالا به هریک از مناطق آزاد به شرح زیر است :
1ـ8 ـ مواد اولیه و ماشین آلات ، صفر تا ده درصد ارزش سیف .
2ـ 8 ـ کالاهای واسطه های و مواد کمکی ، سه تا چهل درصد ارزش سیف .
3 ـ 8 ـ کالاهای مصرفی با دوام ، پنج تا چهل و پنج درصد ارزش سیف.
4 ـ 8 ـ کالاها و لوازم مستعمل ، پانزده تا چهل و پنج درصد ارزش سیف.
5 ـ 8 ـ سایر کالاها و کالاهای تزیینی ، پنج تا پنجاه درصد ارزش سیف تبصره ـ 1 ـ به میزان عوارض کالاهایی که اسناد و مدارک آنها حاکی از واردات کالا از کشور مبدا باشد تا 20% عوارض متعلق ، تخفیف داده می شود .
تبصره 2 ـ به میزان عوارض کالاهایی که دارای نمایندگی و خدمات بعد از فروش باشند ، معادل 10% عوارض متعلق تخفیف داده می شود . »
این تصویبنامه در تاریخ 22/1/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :