جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 40102 /ت 16466 ک 26/1/1375

ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 26/12/1374 در اجرای ماده 14 آئین نامه اجرایی بند «د» تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( موضوع تصویبنامه شماره 42890 /ت 15003 ک مورخ 23/3/1374 ) تصویب نمود :
محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس به شرح نقشه پیوست تعیین و «آستان قدس رضوی » به عنوان سازمان مسوول منطقه یاد شده تعیین می شود .
این تصویبنامه در تاریخ 21/1/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :