جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 40506 /ت 16526 ک 13/2/1375

ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 26/12/1374 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه های شماره 16632 /ت 30هـ مورخ 13/2/1373 و 65632 /ت 409 هـ مورخ 6/11/1373 ) و به استناد ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1373 ـ و بند «د» تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره های 1 و 2 به بند 2 تصویبنامه شماره 52173/ت 16003 ک مورخ 4/10/1374 افزوده می شود .
« تبصره 1 ـ روش اجرایی محاسبه درصد مجاز ورود کالاهای موضوع بند 1 این تصویبنامه به ترتیب زیر خواهد بود :
قیمت CIF قطعات و مواد وارداتی
از خارج از کشور به منطقه آزاد ـ قیمت محصول تولیدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد مجاز
قیمت وصول تولیدی ورود کالا
قیمت محصول تولیدی عبارت است از قیمت CIF محصول ساخته شده وارداتی از کشور سازنده قطعات و مواد وارداتی .
تبصره 2 ـ در کلیه موارد مربوط ، تصمیمات کمیسیون موضوع این بند با اکثریت آرا ملاک عمل است . »
این تصویبنامه در تاریخ 8/2/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :