جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 25502/ت 16495 ک 20/4/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ دانشگاه شاهد
اکثریت وزرای عضو کمیسیون رفاه اجتماعی هیئت دولت در جلسه مورخ 27/3/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 27/3/1375 مورخ 4/9/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 10328/1 مورخ 6/12/1374 دانشگاه شاهد و تایید نامه شماره 1611/د/1 مورخ 22/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشوری ، به استناد بند (ب ) ماده (1) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1352 تصویب نمودند :
دانشگاه شاهد به فهرست وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری ( منضم به آیین نامه ماموریت ) ـ مصوب 1352 ـ و اصلاحات بعدی آن اضافه می وشد و ماموریت مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به دانشگاه یادشده با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایا با توافق دستگاههای ذیربط از اعتبار مؤسسه متبوع یا از اعتبار مؤسسه محل ماموریت تا شش ماه مجاز است .
تمدید ماموریت در صورت نیاز دانشگاه و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی و با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است .
این تصویبنامه در تاریخ 12/4/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :