جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


( مصوب 348 جلسه مورخ 15/1/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
موضوع ریاست فرهنگستانها و اینکه آیا رییس هر یک از فرهنگستانها می تواند شغل دولتی دیگری داشته باشد یا نه مطرح شده و پس از بحث شورای عالی به این نتیجه رسید که :
« هر چند عضویت در فرهنگستانها سمت آموزشی و پژوهشی تلقی می شود اما ریاست فرهنگستانها را نمی توان سمت آموزشی تلقی کرد لذا مستثنی از قانون ممنوعیت داشتن دو شغل نیست .»

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :