جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده 1 ـ مدرسه عالی شهید مطهری که در این اساسنامه ، مدرسه عالی خوانده می شود ، موسسه ای است آموزشی و پژوهشی که در رشته های علوم و معارف اسلامی و بر طبق این اساسنامه فعالیت می کند اداره می شود :
ماده 2 : اهداف مدرسه عالی شهید مطهری
الف ) تربیت علما و روحانیون اسلام شناس و آگاه به مسایل و مقتضیات زمان و نیز تربیت محققان و افراد صاحب صلاحیت
ب ) تحقیق در رشته های مختلف علوم و معارف اسلامی
ج ) تبلیغ و نشر علوم و معارف اسلامی
ماده 3 ـ مدرسه عالی برای نیل به اهداف خود ، اقداماتی بدین شرح با رعایت مقررات آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی کشور و ضوابط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش معمول می دارد :
1 ـ ایجاد و اداره دانشکده های وابسته
2 ـ ایجاد و اداره دبیرستانهای وابسته در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور .
3 ـ توسعه کتابخانه و مرکز اسناد مدرسه و خدمات اطلاع رسانی در علوم و معارف اسلامی
ماده 4 ـ مدرسه عالی که از مرکز آن در تهران است دارای شخصیت حقوقی و تابعیت ایرانی است .
ماده 5 ـ مدرسه عالی تابع مقررات و آئین نامه های عام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و نیز مقررات خاص وقف نامه خود است .
تبصره 1 ـ در مواردی که مقررات و مصوبات با وقف نامه مدرسه مغایرت دارد مطابق وقف نامه عمل شود .
تبصره 2 ـ مدرسه عالی می تواند علاوه بر رعایت ضوابط شرایط وزارت فرهنگ و آموزش عالی دارای ضوابط و شرایط مختص به خود به منظور ارتقا سطح کیفی آموزشی ، پرورشی و تحقیقاتی باشد .
ماده 6 ـ مدرسه عالی اداری مقررات استخدامی خاص خود است .
تبصره ـ اعضای هیات علمی مدرسه عالی طبق ضوابط و مقررات فرهنگ و آموزش عالی استخدام می شوند و سوابق علمی ، آموزشی و تحقیقاتی آنها در کلیه دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است .
ماده 7 ـ مدرسه عالی با رعایت ضوابط و مقررات فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می کند و آن وزارت حق نظارت و بازرسی برنامه های آموزشی و پژوهشی مدرسه عالی و نحوه اجرای سایر ضوابط و مقررات را خواهد داشت .
ماده 8 ـ ارکان مدرسه عالی عبارتند از :
الف ـ تولیت
ب ـ شورای عالی مدرسه
ج ـ هیات اجرایی
ماده 9 ـ تولیت مدرسه عالی که بالاترین مقام مدرسه و نماینده قانونی آن در کلیه مراجع با حکم مقام معظم ولی فقیه منصوب می شود .
ماده 10 ـ وظایف و اختیارات تولیت مدرسه عالی
الف ) تعیین خط مشی کلی مدرسه عالی و واحدهای وابسته
تنفیذ سازمان و تشکیلات مدرسه عالی بعد از تصویب در هیات اجرایی
ج ـ تنفیذ برنامه بودجه سالانه مدرسه عالی بعد از تصویب در شورای عالی مدرسه .
د) نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و وظایف قسمتهای مختلف .
هـ ) تعیین خزانه دار و اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام مدرسه عالی و واحدهای تابعه آن و حق برداشت از آن حسابها را دارند.
و) نصب و عزل و قبول استعفای قائم مقام و معاونان و مدیران که مستقیما زیر نظر مقام تولیت انجام وظیفه می کنند و روسای هر یک از واحدهای آموزشی پژوهشی و اعضای کمیته انضباطی و هیاتهای ممیزه و گزینش و رسیدگی به تخلفات اداری .
ز) نظارت بر اجرای مقررات اداری و آئین نامه استخدامی و انضباطی و سایر آئین نامه ها و مقررات و ضوابط خاص مدرسه عالی .
ح ) ایجاد هماهنگی لازم بین معاونان و سایر مدیرانی که مستقیما زیر نظر تولیت انجام وظیفه می کنند .
ط ) جذب درآمد و قبول هدایا و کمکهای مالی و امکانات دولتی و غیر دولتی و پذیرش موقوفات جدید در تهران و سایر نقاط ، مطابق با آئین نامه مصوب شورای عالی مدرسه .
ی ) تنفیذ پیشنهاد شورای عالی مدرسه درباره اصلاح و تجدید نظر در اساسنامه مدرسه عالی و ارجاع آن به مراجع قانونی .
ک) تنفیذ حسابها و ترازنامه سالانه مدرسه عالی .
ماده 11 ـ ترکیب شورای عالی مدرسه
ـ تولیت ( به عنوان رییس شورا )
ـ معاونان مدرسه عالی
ـ 6 نفر از اعضای هیات علمی و سایر مسوولان اجرایی به تشخیص تولیت موثر در پیشبرد اهداف مدرسه .
ماده 12 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی مدرسه
الف ) تصویب اصول سیاستها و خط مشی های آموزشی و پژوهشی و تربیتی مدرسه عالی .
ب) اتخاذ تصمیم اصولی درباره ایجاد و گسترش مناسبات علمی و فرهنگی و مبادله دانشجو و استاد بین دانشگاهها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور
ج ) بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی مدرسه عالی و واحدهای وابسته .
د ) اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس ، توسعه ، انحلال و ادغام واحدهای تابعه مدرسه عالی .
هـ ) بررسی و تصویب مقررات اداری ، استخدامی و انضباطی و سایر آئین نامه های جامع مدرسه عالی .
و) تصویب ضوابط اختصاصی برای تشخیص صلاحیت علمی و عمومی و گزینش اعضای هیات علمی ، دبیران و کارکنان مدرسه عالی
ز ) بررسی و تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مدرسه عالی و دانشکده ها و دبیرستانهای وابسته .
ح ) ارایه نظرات مشورتی در خصوص مسایلی که از طرف تولیت به شورا ارجاع می شود .
ط) تصویب آئین نامه تشکیل شوراهای آموزشی ، پژوهشی ، امور طلاب ، کمیته انضباطی .
تبصره 1ـ تصمیمات شورای عالی مدرسه با اکثریت آرا کل اعضا معتبر است و پس از ابلاغ آن با امضای تولیت مدرسه ، برای تمام واحدهای لازم الاجرا است .
تبصره 2 ـ در صورت عدم حضور تولیت جلسه به ریاست قائم مقام ایشان یا معاون آموزشی تشکیل خواهد شد ولی تصمیمات آن لازم است به تنفیذ مقام تولیت برسد .
ماده 13 ـ هیات اجرایی از معاونان مدرسه عالی و به ریاست یکی از آنان به انتخاب مقام تولیت تشکیل می شود . آئین نامه حدود وظایف و اختیارات و نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات آن به تایید مقام تولیت خواهد رسید .
ماده 14ـ مدرسه عالی براساس ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند دارای هیات ممیزه باشد .
ماده 15 ـ تشکیل شوراهای آموزشی ، پژوهشی و امور طلاب ، کمیته انضباطی دانشجویان ، کارکنان و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین ترکیب اعضا و اختیارات و وظایف هر یک از شوراها و هیاتها و کمیته مزبور طبق آئین نامه های خاصی است که با رعایت قوانین و مقررات به تصویب شورای عالی مدرسه می رسد .
ماده 16 ـ مدرسه عالی می تواند با احراز شرایط و رعایت ضوابط و مقررات ، رشته تحصیلی تا بالاترین سطح در تهران و سایر نقاط کشور دایر کند .
ماده 17 ـ دانش نامه فارغ التحصیلان مدرسه به امضای تولیت و وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد رسد .
ماده 18 ـ بودجه مدرسه عالی از این منابع تامین می شود .
ـ عواید موقوفات خاص مدرسه عالی و نیز سایر موقوفاتی که در اختیار آن قرار می گیرد .
ـ وجوه شرعی
ـ کمکهای مقام معظم ولی فقیه
ـ کمکهای و هدایای دولت جمهوری اسلامی و اشخاص حقیقی یا حقوقی
ـ درآمدهای ناشی از فروش نشریات و ارایه خدمات علمی و پژوهشی
ـ درآمدهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی در بخشهای تولیدی ، تجاری و خدماتی از طریق واحدها ، شرکتها و کارخانجات وابسته به مجتمع اقتصادی و عمرانی مدرسه عالی .
تبصره ـ کلیه درآمدهای مدرسه عالی و واحدهای وابسته ، منحصرا به حسابهای صندوق درآمدهای مدرسه عالی واریز می شود و تنها تولیت مدرسه عالی یا اشخاصی که حسب مورد توسط ایشان تعیین می شوند حق برداشت از آن حسابها را مطابق با ضوابط خواهند داشت .
این اساسنامه مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در تاریخ 6/10/73 به تصویب شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در جلسات 346 و 349 مورخ 18/11/73 و 5/2/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید و تصویب شد .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :