جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


( مصوب 348 جلسه مورخ 15/1/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی ، شورای عالی موافقت کرد اعضای هیات علمی شاغل در حوزه ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی می توانند از مزایای که اعضای هیات علمی دانشگاهها از مصوبات هیاتهای امنا برخوردار می شوند استفاده کنند و مقرر شد که این مصوبه در حق اعضای علمی شاغل در حوزه ستادی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی نیز اجرا شود .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :