جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 2954 / ت 30 8/2/1367
وزارت برنامه و بودجه
هئییت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1367 بنا به پیشنهاد شماره 741-64 / 495-1 مورخ 30/1/1367 وزارت برنامه و بودجه و شماره 1021/1190/56 مورخ 23/1/1367 وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نمودند :

آئین نامه اجرائی بند 2 از قسمت (الف) تبصره 21 قانون بودجه سال 1366 بشماره 4428 / ت 83 مورخ 16/2/1366 بعنوان آئینامه اجرائی بند (2) قسمت (الف) تبصره 21 قانون بودجه سال 1367 با اصلاح سال 1366 در مواد آئین نامه بسال 1367 بمورد اجراء گذارده شود.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12583
تاریخ تصویب :
1367/01/31
تاریخ ابلاغ :
1367/02/21
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :