جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

شماره 1386 24/1/1367

وزارت دفاع ، وزارت کشور ، کمیته امداد امام ، وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آئین نامه اجرائی قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند که باستناد ماده 6 قانون فوق الذکر بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام به تصویب وزارتخانه های دفاع ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشور رسیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیری

ماده 1- خانوادة مشمولینی از مزایای این قانون برخوردار میباشند که با اعزام مشمول بخدمت نظام وظیفه قدرت اداره معاش خود را از دست داده و در آمد آنها کمتر از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت باشد.
ماده 2- خانوادة نیازمند مشمول قانون عبارتند از :
الف – پدر یا مادر با اعزام یگانه فرزند ذکور بیش از 18 سال.
ب – جد و یا جده فاقد فرزند ذکور و یا نوه بیش از 18 سال با اعزام مشمول بخدمت.
ج – خواهر و برادر صغیر با اعزام یکانه برادر و سرپرست.
د – همسر و یا فرزند.
ه – برادر بیش از 18 سال از کار افتاده که برادر بیش از 18 سال بوده و برادر دیگری نداشته باشد.
ماده 3- میزان کمک معاش به خانواده های مشمولین نیازمند در طول خدمت دورة ضرورت برای خانوادة یکنفره 15300 ریال و برای خانوادة 2 نفره 19150 ریال و از خانوادة 2 نفر به بالا 23000 ریال خواهد بود.
ماده 4- مشمول یا خانوادة وی موظفند در صورت رفع نیاز و حصول تمکن موضوع را به کمیته امداد مربوطه کتبا" اعلام نمایند تا نسبت به قطع کمک معاش اقدام گردد.
تبصره – کمیته امداد در صورت اطلاع از عدم نیاز خانوادة مشمول موظف به قطع کمک معاش خواهد بود.
ماده 5- خانواده های استفاده کننده از وام قرض الحسنه معیشتی مشمولین متأهل و معیل مصوبه دهمین نشست شورایعالی پشتیبانی جنگ مشمول مزایای این آئین نامه نخواهند بود.
ماده 6- بمنظور ایجاد تسهیلات لازم و کاهش مشکلات اجرائی و نقلیل هزینه های مربوطه، کمیته های امداد مجازند در صورت صلاحدید دفتر مرکزی در موارد ضروری کمک موضوع این آئین نامه را هر سه ماه یکبار به واجدین شرایط پرداخت نمایند.
ماده 7- در صورت بازداشت مشمول و صدور حکم محکومیت به حبس از جانب محاکم ذیربط قضائی از تاریخ صدور حکم قطعی با اعلام یگان خدمتی به کمیته امداد مربوط کمک معاش قطع خواهد گردید و بر قراری مجدد کمک معاش منوط به آزادی و شروع بخدمت وی با اعلام یگان خدمتی میباشد.
ماده 8- در صورت فرار مشمول از خدمت چنانچه مدت آن از یکماه تجاوز نماید یگان خدمتی موظف ایت که مراتب را جهت قطع کمک معاش از تاریخ اعلام به کمیته امداد مربوطه منعکس نماید و بر قراری مجدد کمک معاش منووط به اعلام یگان محل خدمتی مبنی بر بازگشت بخدمت مشمول خواهد بود.
ماده 9- پرداخت کمک معاش به خانواده مشمولین واجد شرایطی که شهید ، اسیر ، مفقود الاثر و یا معلول میگردند تا برقراری مستمری از سوی سازمانهای ذیربط ادامه خواهد داشت.
تبصره1- نیروهای نظامی و انتظامی مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از برقراری مستمری فوق ، مراتب را جهت قطع کمک معاش به کمیته امداد مربوطه اعلام نمایند.
تبصره2- در صورت فوت مشمول در طول مدت خدمت وظیفه ، یگانهای محل خدمت موظف به اعلام مراتب را جهت قطع کمک معاش خواهند بود.
ماده 10- تعیین فرد گیرنده و یا افراد دریافت کننده کمک معاش و سهم هر یک از آنان در درجه اول با نظر خود مشمول و در صورت عدم اعلام نظر با کمیته امداد مربوطه خواهد بود.
ماده 11- در خواست مشمول مبنی بر تقاضای استفاده از کمک معاش موضوع این آئین نامه، توسط یگان محل خدمت طبق فرمهای تعیین شده 1 و 2 پیوستی آئین نامه حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به کمیته امداد محل ازسال خواهد شد.
ماده 12- کمیته امداد محل موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول فرم شماره 1 پاسخ لازم را نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق متقاضی از طریق یگان محل خدمتی اعلام دارد.
تبصره – در صورت واحد الشرایط بودن مشمول برای دریافت کمک معاش کمیته امداد نسبت به برقراری و پرداخت کمک معاش از محل اعتباریکه در اختیار خواهد گرفت اقدام خواهد نمود.
ماده 13- مبنای تاریخ پراداخت کمک معاش موضوع این آئین نامه از تاریخ تسلیم فرم شماره 1 توسط مشمول یه یگان مربوطه خواهد بود.
ماده 14- اعتبار سالانه مورد نیاز براساس ماده 1 قانون جهت منظور نمودن در ردیف بودجه های کل کشور توسط وزارتخانه های سپاه ، دفاع ، کشور بر مبنای آمار مشمولین موضوع این آئین نامه با هماهنگی و از طریق کمیته امداد امام به وزارت برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.
وزیر کشور وزیر دفاع وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12565
تاریخ تصویب :
1367/01/24
تاریخ ابلاغ :
1367/01/30
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
كمیته امداد امام خمینی
موضوع :