جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

شماره 1474 / ت 10 25/1/1367

وزارت برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/1/1376 بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و برنامه بودجه با استناد به بندهای (الف) و (ب) تبصریه 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور و ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور تصویب نمودند:

آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند (ج) قسمت 2 تبصره 9 و اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی تأسیسات صدمه دیده منظور در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1366 موضوع تصویبنامه شماره 3300/ ت 42 مورخ 7/2/1366 هیئت وزیران با اعمال اصلاحات زیر در متن آن به عنوان آئین نامه اجرائی مصرف اعتبارات بند (ج) قسمت 2 تبصره 9 و اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی تأسیسات صدمه دیده منظور در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1367 به مرحله اجراء گذارده شود.
1- ماده 1 بشرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء میگردد :
اجازه داده میشود حداکثر تا پنجاه در صد از اعتبار بند (ج) قسمت دوم تبصره 9 قانون بودجه سال 1367 بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و بقیه اعتبار مذکور در هر مورد حداکثر با سقف اعتبار مندرج در بند (ج) قسمت دوم تبصره مورد اشاره باستناد ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشود صرفا" بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند در چهار چوب ضوابط این آئین نامه در قالب طرحها و برنامه هایی که بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و یا نهاد های انقلاب اسلامی و بررسی و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد به تصویب ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی و یا ستاد بازسازی و نوسازی استان مربوطه میرسد براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اصر آتش مستقسم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از اجرای طرحهای فوق الذکر لازم میباشد به مصرف برسد.
2- ماده 3 بشرح زیر اصلاح و یک تبصره نیز به آن اضافه میگردد :
ماده 3- مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از اغتبارات عمرانی استانی موضوع ماده 2 آئین نامه توسط سناد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده به بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی اختصاص و توزیع میگردد تا با کمک و خود یاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه سازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.
تبصره – بمنظور تسریع و نظارت دقیق بر جذب اعتبار فوق الذکر بنیاد امود مهاجرین جنگ تحمیلی کل کشور میتواند به نیابت از سوی بنیاد استانها نسبت به مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه و دریافت تخصیص اقدام نماید.
3- عبارت (طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است از طریق ستاد مشترکا" توسط وزارتخانه های کشور و جهاد سازندگی ) مذکور در ماده 6 حذف و عبارت (طرحهای احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و همچنین خسارات وارده به اشخاص ) موضوع ماده 5 این آئین نامه لازم است از طریق ستاد مشترکا" توسط وزارتخانه های (کشور و جهاد سازندگی و دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) جایگزین آن میگردد.
4- عبارت (ذیحساب طرحهای عمرانی استان ذیربط ) مذکور در ماده 12 به (ذیحساب طرحهای عمرانی دستگاه ذیربط ) اصلاح شود.
5- ماده 24 بشرح زیر اصلاح میگردد :
اجازه داده میشود اعتبار عمرانی موضوع بند 2 تبصره 9 منظور در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1367 کل کشور که تحت عنوان بازسازی و نوسازی تأسیسات صدمه دیده به تفکیک دستگاهی مشخص شده است توسط دستگاههای اجرائی ذیربط با بررسی و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده هزینه گردد پنجاه در صد اعتبار مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و بقیه اعتبار مذکور در هر مورد حداکثر تا سقف اعتبارمربوط باستناد ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور صرفا" بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و کلا با رعایت مفاد قانون ( نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند) و این آئین نامه قابل مصرف بوده و دستگاههای اجرائی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مکلفند در اجرای این ماده ضوابط مقرر در این آئین نامه را دقیقا" رعایت نماید .
6- ماده 25 بشرح زیر اصلاح میگردد :
کلیه دستگاههای استفاده کننده از اعتبارات موضوع این آئین نامه مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و ضمنا" تسهیلات لازم جهت نظارت کمیسیونهای مذکور را فراهم آورند .
7- سنوات 1366 و 1367 در مواد آئین نامه به ترتیب به 1367 و 1368 اصلاح گردد.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12656
تاریخ تصویب :
1376/01/21
تاریخ ابلاغ :
1367/01/30
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :