جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

شماره 1296 / ت 27 6/2/1367
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1367 بنا به پشنهاد وزرای مربوط و تأیید وزارتخانه های اموراقتصادی و ادارائی و برنامه و بودجه و به استناد بندهای (الف ) و (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور تصویب نمودند :

1- حدکثر تا مبالغ مذکور در ردیفهای بند (الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور با رعایت ضوابط مربوط براساس آئین نامه اجرائی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند موضوع تصویبنامه شماره 4130 مورخ 28/2/1365 هیئت وزیران مصرف گردد.
2- در صورتیکه برای هر یک از ردیفهای فوق مشخصا" آئین نامه خاصی به تصویب برسد تصویبنامه اخیر الذکر قابل اجراء خواهد بود.
3- با توجه به بند (ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 ایجاد هر گونه تعهد استخدامی از محل اعتبارات مذکور ممنوع است.
4- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات مزبور در پایان سال 1367 باید تا پایان فروردین سال 1368 به خزانه واریز گردد.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12577
تاریخ تصویب :
1367/01/24
تاریخ ابلاغ :
1367/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :