جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 2740 / ت 29 6/2/1367
وزارت آموزش و پرورش
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1367 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 388-60 مورخ 30/1/1367 وزارتین آموزش و پرورش و برنامه و بودجه آئین نامه اجرائی بند 2 تبصره 8 قانون بودجه سال 1367 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- مدارس نمونه به منظور بالا بردن سطح علمی دانش آموزان مستعد ، به ویژه دانش آموزان مستعد مناطق محروم براساس مصوبه شماره 382 مورخ 30/5/1365 ، شورایعالی آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.
ماده 2- طبق ماده 9 اساسنامه مدارس نمونه ، تأسیس اینگونه مدارس در مناطقی که به هر دلیلی مقدور نباشد، مدیر کل آموزش و پرورش استان موظف است در مدارس نمونه ای که در سایر نقاط استان تشکیل شده، سهمیه هایی برای اینگونه مناطق به نسبت تعداد دانش آموزان سال پایانی دوره قبل تخصیص دهد.
ماده 3- طبق تبصره ماده 9 اساسنامه مدارس نمونه برای دانش آموزانی که رفت و آمد روزانه برایشان مقدور نیست مدارس نمونه بصورت شبانه روزی تشکیل خواهد شد.
ماده 4- مناطق محروم آموزشی استانها توسط شورایعالی آموزش و پرورش بررسی و اعلام میگردد.
ماده 5- هزینه مدارس نمونه از محل اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و همچنین اعتبارات منظور در ردیف 503097 قانون بودجه سال 1367 تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده 6- مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از اعتبارات ردیف 503097 قانون بودجه سال 1367 جهت انجام قسمتی از هزینه های راه اندازی و تجهیزات آموزشی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و خوابگاهها و هزینه های اداره مدارس و تهیه جزوات کمک آموزشی ، فعالیتهای فوق برنامه ، نظارت و ارزشیابی و حق التدریس و حق الزحمه کادر اجرائی مدارس و همچنین پژوهشهای موردی مدارس نمونه و گزینش دانش آموزان تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده 7- ملاک پرداخت هزینه های اینگونه مدارس اعم از هزینه سرانه دانش آموزان و نحوه پرداخت حق التدریس ، حق الزحمه و هزینه شبانه روزی و غیره بر اساس دستور العملهای مالی مراکز تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش برای دبیرستانهای نمونه و دستور العملهای مالی دانشسراهای تربیت معلم روستائی برای مدارس راهنمائی نمونه خواهد بود.
ماده 8- مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون جهت توسعه و تکمیل و تجهیز مدارس نمونه آموزشی و در صورت نیاز جهت احداث خوابگاه در اینگونه مدارس اختصاص مییابد که پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش بمصرف خواهد رسید.
ماده 9- اعتبار ردیف 503097 قانون بودجه سال 1367 کل کشور موضوع این آئین نامه بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتبارات حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها برحسب مورد افزوده خواهد شد.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12577
تاریخ تصویب :
1367/01/31
تاریخ ابلاغ :
1367/02/13
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :