جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

شماره 2022 / ت 51 20/2/1367

وزارت فرهنگ وآموزش عالی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1367 بنا به پیشنهاد شماره 1415/263/15 مورخ 31/1/1367 وزارت فرهنگ و آموزش عالی تصویب نمودند:

تبصره ذیل بعنوان تبصره 1 به ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تصویبنامه شماره 68484 مورخ 12/9/1365 الحاق گردد و تبصره ذیل ماده مزبور بعنوان تبصره 2 اصلاح شود .
تبصده 1- در صورتیکه تحقیقات در زمینه های نظامی باشد حداکثر معادل 5 واحد تدریس علاوه بر 5 واحد مندرج در این ماده نیز قابل احتساب است.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12587
تاریخ تصویب :
1367/02/07
تاریخ ابلاغ :
1367/02/26
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :