جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

شماره 4330 / ت 67 21/2/1367

وزارت آموزش و پرورش
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1367 بنا به پیشنهاد شماره 12/586/5 مورخ 6/2/1367 وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه تصویب نمودند :

آئین نامه اجرائی قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (مصوبه شماره 4130 مورخ 28/2/1365) بعنوان آئین نامه اجرائی ردیف 145 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367 به مورد اجراء گذارده شود.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12590
تاریخ تصویب :
1367/02/14
تاریخ ابلاغ :
1367/02/31
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :