جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

شماره 4328 / ت 66 21/2/1367

وزارت برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1367 بنا به پیشنهاد شماره 1171/4/1454 –1 مورخ 14/2/67 موزارت برنامه و بودجه و در اجرای بند (ج) تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 کل کشور تصویب نمودند :

الف – مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال براساس جدول پیوست بین استانهای کشور تسهیم میگردد تا سهم اعتباری هر استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت فیزیکی با تصویب کمیته برنامه ریزی استان به اعتبار سال 1367 طرحهای منظور در بند (ج) تبصره فوق الذکر (طرحهای عمرانی و فصلهای راه ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و برنامه های آب آشامیدنی و آب و خاک) اضافه گردد.
ب- استفاده از اعتبارات موضوع این تصویبنامه جهت طرحهای فوق الذکر منوط به تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب آنها مندرج در قسمت سوم پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1367 کل کشور خواهد بود.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

توزیع استانی 000/000/000/10 ریال اعتبر موضوع بند (ج) تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 کل کشور

اعتبار مصوب نام استان ردیف
000/240 000/350 000/550 000/700 000/500 000/400 000/800 000/550 000/500 000/800 000/450 000/400 000/350 000/200 000/300 000/300 000/250 000/350 000/300 000/310 000/200 000/200 000/350 000/650 مرکزی(اراک) گیلان مازندران آذربایجانشرقی آذربایجانغربی باختران خوزستان فارس کرمان خراسان اصفهان هرمزگان سیستان و بلوچستان کردستان همدان لرستان ایلام زنجان چهار محال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد سمنان یزد بوشهر تهران 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
000/000/10 جمع

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12594
تاریخ تصویب :
1367/02/14
تاریخ ابلاغ :
1367/03/04
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :