جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

ماده 1 - بانک شپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه وبودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام الختیار استاندار سازمان برنامه وبودجه استان بانک سپه وضعیت شرکتهای تعاونی وابسته به مراکزگسترش خدمات تولیدی و عمرا نی ا ستا ن را مورد برسی دقیق فرارداده ودرصورت تشخیص اینکه هریک از شرکتهای تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشته باشد،تمام یا قسمتی از مایملک آنرا با تعیین هیئت ناظراز طریق مزایده با ترک تشریفات و یا هرطریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهدوبصرفه وصلاح دولت باشد،طبق مقررات ضمن عقد بشرح ذیل بفروش رسانیده وازمحل ماحصل فروش آنها،بدواَ مطالبات وحقوق بانکهای عامل ودولت را پرداخت نمایند :
الف ـ مفاد آئینامه اجرائی طرح اشتغال بیکاران .
ب ـ مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج ـ تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
تبصره 1ـدر موقع فروش مایملک شرکت تعاونی موضوع ماده یک تهیه آخرین تراز نامه مالی شرکت ویا در صورت عدم امکان،تهیه تراز نامه بر مبنای عملکرد مالی شرکت،توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان وتأیید آن توسط کمیسیون موضوع این ماده،الزامی است.
تبصره2ـکمیسیون میتواند بند«9»تبصره سه قانون بودجه سال 1367کل کشور وآئینامه اجرائی مربوط به آن رادر مورداولویت بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای خرید واحدهای قابل فروش مورد توجه قرار دهد.
تبصره3ـدر صورتیکه وام اولیه نعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان از منابع مالی سایر بانکها تأمین شده باشد،حضور نماینده تام الاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
ماده2ـمحل دبیرخانه کمیسیون موضوع این آئین نامه،مرکز گسترش خدمات تولیدی استان بوده ومسئول مرکز مذکور وظیفه دبیری جلسات کمیسیون را عهده دار میباشد.کلیه اقدامات وعملیات لازم برای انجام تشریفات فروش وهمچنین نگهداری واحد تازمان فروش بعهده مرکز مزبور خواهد بود.
ماده3ـکمیسیون میتواند هیئت ناظر را ازمیان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل کشاورزی،صنایع،معادن وفلزات،مسکن وشهرسازی،دفتر فنی استانداری،دادگستری ودیگر کارشناسان صاحبنظر انتخاب نماید.
دستگاههای فوق موظفند بمحض درخواست کمسیون افراد واجد شرایط را تعیین وبدین منظور معرفی نمایند.
ماده4ـپس از فروش شرکت تعاونی موردنظر،در صورتیکه ماحصل فروش اموال شرکت مزبور بیشتر از بدهیهای شرکت باشد،کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون(اصل وفرع)بانک عامل ودولت وحقوق سهامداران(به تشخیص کمیسیون)،مابقی را به حساب خزانه واریز نماید.چناچه ماحصل فروش مایملک شرکت کمتر از بدهیهای شرکت باشد،در اینصورت پرداخت دیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرارداشته وکسری مطالبات بانک کماکان جزء تعهدات دولت خواهد بود.درچنین مواردی بانک سپه باهمکاری مراکز گسترش استانها موظفند در صورت ثبوت سهل انگاری اعضاء وشرکتها،مسئله وصول مطالبات دولت را طبق مقررات پیگیری نمایند.منظور از ماحصل فروش خالص قیمت فروش پس از وضع مالیات وبیمه ویاعوارض قانونی دیگر میباشند.
ماده5ـدر صورتیکه زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی دارای سندثبتی وبصورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی باشد:در صورت رأی کمیسیون ماده یک این آئینامه مبنی بر فروش مایملک شرکت،زمین نیز مانند سایر دارائیهابه خریدار فروخته خواهد شد.چناچه زمین بصورت واگذاری از طریق جنگلداری،سازمان زمین شهری،هیئتهای هفت نفره ودیگر ارگانها بصورت غیرقطعی باشد،دستگاهای دولتی ذیربط موظفند کلیه مجوزها وپروانه های صادره را که در ارتباط بافعالیت شرکت صادر شده است،عنداللزوم به نام خریداران منتقل نمایند.
ماده6ـآندسته از شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی که به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک این آئین نامه بمنظور تکمیل،توسعه وراه اندازی وتأمین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود،نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند«یک»تبصره سه قانون بودجه سال 1367کل کشور را داشته باشند،بانک استان با رعایت ظوابط آئین نامه اجرائی مربوط به تبصره مزبور اقدام لازم در این مورد رابعمل خواهد آورد.
ماده7ـکلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی استانها،اعم از دائر وراکد میتوانند پس از پرداخت کلیه دیون خودبه بانکهای عامل ودولت از زیر پوشش مراکز گسترش مربوطه خارج شده وبصورت مستقل اداره شوند مشروط بر اینکه این قبیل شرکتهااز طریق دفاتر اسناد رسمی متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت راتا ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه نفروخته وشکل تعاونی خود را طی این مدت،حفظ نمایند.
تبصره-شرکتهائی که از زیر پوشش مراکز گسترش مربوط خارج شده باشند،نمیتوانند از تسهیلات مراکز گسترش استفاده نمایند.
نخست وزیرـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :