جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

شماره5334/ت109 1/3/1367

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخه25/2/1367بنا به پیشنهاد شماره52/5/1/944مورخ11/2/1367وزارت کشور وتأیید شماره1250-64/1366-1مورخ21/2/1367وزارت برنامه وبودجه وشماره3679مورخ22/2/1367وزارت امور اقتصادی ودارائی آئین نامه اجرائی نحوه هزینه کردن اعتبارات بند 8از قسمت«الف»تبصره15قانون بودجه سال1367کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده1ـاجازه داده میشود مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال(000/000/120)ریال اعتبار مصوب این بند در قانون بودجه سال1367کل کشور بمنظور انجام هزینه های مربوط به(مرکز آموزش سیاسی ـ ساحانادبیرخانه شورای امنیت کشور)بشرح زیر هزینه گردد:
موارد هزینه
الف)اعتبارات منظور شده در قانون بودجه برای هر یک از فعالیتهای مرکز آموزش سیاسی مبلغ پنجاه میلیون(000/000/50)ریال ساحانا مبلغ پنجاه میلیون(000/000/50)ریال دبیرخانه شورای امنیت کشور بیست میلیون (000/000/20)ریال میباشد.
ب)پرداخت حقوق ومزایای پرسنل شاغل وتأمین هزینه های اداری در حد اعتبارات مصوب مربوط به هر یک از فعالیتها براساس مفادموافقتنامه مبادله شده بودجه جاری وزارت کشور میباشد.
ج)خرید وسایل وملزمات وهزینه های سرمایه ای و اعطای کمکهادر حد اعتبارات مصوب مربوط به هر یک از فعالیتها بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله شده بودجه جاری وزارت کشور میباشد.
د)پرداخت سایر هزینه های پیش بینی نشده مربوط به اجرای فعالیتهای(مرکز آموزش سیاسی ساحاناـ دبیرخانه شورای امنیت کشور).
ماده2ـ نحوه مصرف اعتبارات موضوع این آئین نامه تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند میباشد(مصوبه 6/11/64وآئین نامه اجرائی مربوط).
ماده3ـ مسئولیت تشخیص تسجیل وانجام تعهد وصدور حواله حسب مورد بعهده وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان میباشد.
نخست وزیرـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12597
تاریخ تصویب :
1367/02/25
تاریخ ابلاغ :
1367/03/08
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :